University of Oulu

Vesikansa, Aino; Jokelainen, Jari; Mehtälä, Juha; Mutanen, Katja; Lundqvist, Annamari; Laatikainen, Tiina; Ylisaukko-oja, Tero; Saukkonen, Tero; Pietiläinen, Kirsi H. (2020) Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä. Lääkärilehti 45/2020 vsk 75 s. 2377 - 2384. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/lihavuuden-yhteys-elamanlaatuun-ja-tyokykyyn-suomalaisessa-aikuisvaestossa/

Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä

Saved in:
Author: Vesikansa, Aino1; Jokelainen, Jari1,2; Mehtälä, Juha1;
Organizations: 1MedEngine Oy
2Oulun yliopisto, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
3Novo Nordisk Farma Oy
4THL
5Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
6Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun Sote)
7Helsingin yliopisto, kliinisen ja molekulaarisen metabolian tutkimusohjelma, Lihavuustutkimusyksikkö
8HUS ja Helsingin yliopisto, Vatsakeskus, endokrinologia, Lihavuuskeskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102104386
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2021-02-10
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Tämän poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää lihavuuden yhteyksiä elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä.

Menetelmät: Aineistoon kuului 4 956 FinTerveys 2017 -tutkimuksen terveystarkastukseen satunnaisesti valittua täysi-ikäistä henkilöä. Elämänlaatua eri painoindeksiryhmissä selvitettiin EUROHIS-QOL 8 -­elämänlaatumittarilla. Koettua psyykkistä ja fyysistä työkykyä sekä työstä poissaolojen määrää kartoitettiin kyselylomakkeella.

Tulokset: Ylipainoisten ja lihavien elämänlaatu oli merkitsevästi heikompi kuin normaalipainoisten. Lihavat kokivat fyysisen ja psyykkisen työkykynsä heikommaksi kuin normaalipainoiset ja heillä oli enemmän itse raportoituja poissaoloja työstä.

Päätelmät: Lihavuus on yhteydessä yksilön kokemukseen terveydestä sekä hyvinvoinnista ja heikentää työkykyä. Lihavuuden tehokkaalla hoidolla voidaan liitännäissairauksien ehkäisyn lisäksi parantaa väestön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua.

see all

English summary

Impact of obesity on quality of life and working ability in the Finnish adult population

Background: Obesity presents a significant health and economic burden globally. It is a major risk factor for a number of chronic diseases, and has negative implications for mental and social health and quality of life (QOL). The aim of this population-based study was to characterize the impact of obesity on QOL and working ability among adults with obesity in Finland.

Methods: The study population consisted of 4,956 randomly selected adults (≥ 18 years) who underwent clinical examination as part of the FinHealth 2017 study. QOL was assessed in different BMI groups using the EUROHIS-QOL 8-item index validated measure. Self-perceived physical and psychological working ability, and days of work absenteeism, were evaluated using a questionnaire.

Results: Individuals with overweight and obesity had significantly lower QOL than normal-weight individuals. Individuals with obesity had lower perceived physical and psychological working ability and more self-reported work absence days during the past year.

Conclusions: Obesity has a negative impact on QOL and self-perceived physical and psychological working ability. Early and effective treatment of obesity is essential for preventing comorbidity and improving functional ability and QOL in individuals with obesity.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 45
Pages: 2377 - 2384
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Funding: Novo Nordisk Farma Oy on tukenut artikkelin kirjoittamista.
Dataset Reference: THL Biopankki luovutti FinTerveys 2017 -aineiston tiedot tutkimusta varten (lupanumero BB2019_27).
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.