University of Oulu

Lehto, Juho T.; Hökkä, Minna; Lamminmäki, Annamarja; Rahko, Eeva; Saarto, Tiina (2020) Palliatiivisen lääketieteen opetus lääketieteen kandidaattien arvioimana. Lääkärilehti 36/2020 vsk 75 s. 1775–1787

Palliatiivisen lääketieteen opetus lääketieteen kandidaattien arvioimana

Saved in:
Author: Lehto, Juho T.1; Hökkä, Minna2; Lamminmäki, Annamarja3;
Organizations: 1Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta ja TAYS, Palliatiivinen keskus, syöpätautien vastuualue
2Kajaanin Ammattikorkeakoulu, sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala
3Itä-Suomen yliopisto, terveys­tieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos ja KYS, Syöpäkeskus
4Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja OYS, syöpätautien ja hematologian vastuualue
5Helsingin yliopisto, lääke­tieteellinen tiedekunta ja HYKS Syöpäkeskus, Palliatiivinen keskus
6Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja TYKS, Palliatiivinen keskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102195480
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2021-02-19
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Palliatiivinen lääketiede on lääkärin ydinosaamista, mutta alan professuuri ja opetussuunnitelma ovat vain Helsingin ja Tampereen yliopistoissa.

Menetelmät: Lukuvuonna 2018–2019 kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa kysyttiin kysely­lomakkeella valmistuvien kandidaattien näkemyksiä palliatiivisen lääketieteen opetuksesta.

Tulokset: Vastaajista (n = 502) lähes kaikki (98 %) pitivät palliatiivisen lääketieteen opetusta hyödyllisenä. Opetus oli kattanut parhaiten kivun hoidon, heikoimmin psyykkiset oireet ja psykososiaalisen tuen. Lisäopetusta olisi kaivattu eniten hoitolinjauksista ja psykososiaalisista seikoista. Tampereen ja Helsingin yliopistojen vastaajat kokivat opetuksen kattaneen paremmin lähes kaikki osa-alueet verrattuna muiden yliopistojen vastaajiin. Helsingin ja Tampereen opiskelijoista 80–90 % kertoi kohdanneensa saattohoitopotilaan opetuksessa, kun muista näin arvioi noin kolmannes. Avoimissa vastauksissa korostui tarve opetukseen ennen ensimmäisiä lääkärin työtehtäviä.

Päätelmät: Kokemukset palliatiivisen lääketieteen opetuksesta vaihtelivat yliopistojen välillä. Valtakunnallisen palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelman käyttöönotto on tarpeen.

see all

Abstract

Teaching in palliative medicine as assessed by graduating medical students

Background: Palliative care is a basic skill of a physician, but only two medical schools in Finland ­
(Helsinki and Tampere) have a curriculum and a chair in palliative medicine.

Methods: Medical students graduating from the Finnish medical schools in 2018–2019 answered a questionnaire concerning teaching in palliative medicine.

Results: Of the 502 respondents, 98% considered teaching in palliative medicine useful. The best covered area was pain management, while psychiatric symptoms and psychosocial support were the most poorly covered. More teaching in decision making and psychosocial aspects would have been welcomed. The respondents from the universities of Tampere and Helsinki rated the teaching in almost all areas of palliative medicine better compared to the respondents from other universities. About 80–90% of the students from Helsinki and Tampere remembered an encounter with a patient in end-of-life care, while this proportion was about one third in the other universities. A need for teaching in palliative medicine before the first assignments as a physician was emphasized.

Conclusions: Students’ opinions on the teaching in palliative medicine differ between the universities in Finland. A national undergraduate curriculum in palliative medicine is needed.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 36
Pages: 1775 - 1787
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2020.