University of Oulu

Siklander, P., Hintikka, J., & Eskola, L. (2021). MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa – ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 78-96. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107456

MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa : ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”

Saved in:
Author: Siklander, Pirkko1; Hintikka, Jouni2; Eskola, Leena2
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta / LET-yksikkö
2Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021041910836
Language: Finnish
Published: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2021
Publish Date: 2021-04-19
Description:

Tiivistelmä

Vaikka korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysasenteet ovat aiempia vuosia korkeammalla tasolla, vain harva heistä päätyy yrittäjäksi. Riittämätön yrittäjämäinen minäpystyvyys voi selittää ilmiötä. Yrittäjämäisellä minäpystyvyydellä tarkoitetaan opiskelijan käsityksiä kyvyistään menestyä yrittäjämäisiä taitoja vaativissa työtehtävissä, erityisesti haastavissa tilanteissa tai yrittäjän roolissa.

Yrittäjämäinen minäpystyvyys edellyttää opiskelijoilta tiedollisten, emotionaalisten ja motivationaalisten prosessien säätelyä, jotta he voivat onnistuneesti käsitellä eteen tulevia ongelmia. Yrittäjämäinen minäpystyvyys mahdollistaa yrittäjyyden valitsemisen yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. Tässä artikkelissa kuvaamme pedagogisen MindBusiness-viitekehyksen ja tarkastelemme korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutosta viitekehyksen mukaan toteutetun opintokokonaisuuden aikana. Monimenetelmälliseen tutkimukseen osallistui eri alojen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Kyselyaineisto (N=72) kerättiin kahdelta yrittäjyyskasvatuksen MindBusiness-opintojaksolta ennen ja jälkeen opintojakson. Opintojaksojen jälkeen tehtiin teemahaastatteluja (N=10). Yrittäjämäisessä minäpystyvyydessä tapahtui myönteistä kehitystä työelämäyhteistyöhön, yhteisöllisyyteen ja yrittäjyyskompetensseihin liittyen. Tutkimuksemme tulosten perusteella korkea-asteella on opetuksen suunnittelussa pedagogisen viitekehyksen kautta tärkeämpää kiinnittää huomio opiskelijan yrittäjämäisen minäpystyvyyden tukemiseen kuin yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteisiin.

see all

Series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja
ISSN: 1456-7989
ISSN-E: 2489-5822
ISSN-L: 1456-7989
Volume: 23
Issue: 1
Pages: 78 - 96
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © OKKA-säätiö sr