University of Oulu

Mäenpää, P., Lamminmäki, A., Kaakinen, P., & Hökkä, M. (2021). Potilaiden ja läheisten näkemyksiä lääkärien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisesta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(2). https://doi.org/10.23990/sa.102483

Potilaiden ja läheisten kokemuksia lääkärien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisesta

Saved in:
Author: Mäenpää, Pia1; Lamminmäki, Annamarja2; Kaakinen, Pirjo3;
Organizations: 1Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
2tä-Suomen Yliopisto ja KYS Syöpäkeskus
3Oulun Yliopisto
4Kajaanin ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021060132627
Language: Finnish
Published: Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2021
Publish Date: 2021-06-01
Description:

Abstrakti

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheisensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisen hoidon tarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä. Palliatiivisen hoidon saannin turvaamiseksi lääkärillä tulee olla osaamista palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla potilaiden ja läheisten kokemuksia lääkärien osaamisesta palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.

Tutkimusaineisto kerätiin sähköisenä kyselynä ja tiedote kyselystä oli Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisen ja työelämälähtöisen kehittämisen (EduPal) -hankkeen verkkosivulla. Avoimeen kysymykseen: Mitä mielestäsi jokaisen lääkärin tulee osata palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta valmistuessaan? vastasi 41 potilasta ja läheistä. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. 

Potilaiden ja läheisten mukaan lääkärit tarvitsevat palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa kivunhoidon osaamista. Lisäksi he tarvitsevat vuorovaikutusosaamista ja potilaslähtöisen hoidon osaamista. Potilaat ja läheiset arvoivat lääkärin tarvitsevan vahvaa kliinistä osaamista palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Myös lääkäreiden kohtaamisosaamista sekä potilaan ja läheisten tukemisosaamista pidettiin tärkeänä.

Lääkärillä tulee olla laaja-alaista osaamista palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Potilaiden ja läheisten kokemusten huomioiminen lääketieteen perusopetuksessa ja täydennyskoulutuksessa vahvistaa ja tukee kliinistä osaamista sekä potilaan hoidon laatua. Lääketieteen koulutukseen tulee lisätä vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja kehittävää opetusta sekä turvata kaikille lääketieteen opiskelijoille osaaminen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusteista.

see all

Abstract

Patients’ and closed ones’ experiences on competences required from physicians in palliative care and end-of life care

Palliative care is active and holistic care for incurably ill patients and their closed ones. The need for palliative care will increase as the population ages and the amount of long-term illnesses increase. The purpose of the study was to describe the experiences of patients and their closed ones physicians’ competence in palliative care and end-of-life care.

The research data was collected as an electronic survey and a newsletter on the website of Developing palliative nursing and medical education-EduPal -project. An open question: What do you think every physician should know about palliative care and end-of-life care when graduating? responded to 41 patients and closed ones. The data was analyzed using inductive content analysis.

According to patients and their closed ones, the physicians need competence in pain management in palliative care and end-of-life care. In addition, they need interaction skills and competence in patient-centred care. Patients and closed ones appreciated the physicians need for strong clinical competence in palliative care and end-of-life care. The competence in empathetic meeting of the patient and the competence in supporting of patients and closed ones were also considered important.

The physician must have extensive competence in palliative care and end-of-life care. Considering patients’ and closed ones’ experiences in basic and continuing medical education strengthens and supports clinical competence and the quality of patient care. Medical education must be supplemented with a curriculum that develops interaction and communication skills, and all medical students must be provided with knowledge of the basics of palliative care and end-of-life care.

see all

Series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
ISSN-E: 2242-9298
ISSN-L: 0355-5097
Volume: 58
Issue: 2
Pages: 182 - 190
DOI: 10.23990/sa.102483
OADOI: https://oadoi.org/10.23990/sa.102483
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Funding: Tutkimuksen tekemistä on tukenut EduPal-projekti, joka on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (päätös 29.3.2018 OKM/ 258/ 523/2017).
Copyright information: © 2021 Sosiaalilääketieteen yhdistys ry.