University of Oulu

Västi, K. & Palviainen, S. (2020) Kokeellisia näkökulmia innovatiivisiin vokaalivartalomuotoihin. SKY Journal of Linguistics 33, pp. 199-244, http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2020/SKYJoL33_V%C3%A4sti_Palviainen.pdf

Kokeellisia näkökulmia innovatiivisiin vokaalivartalomuotoihin

Saved in:
Author: Västi, Katja1; Palviainen, Santeri1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021060935912
Language: Finnish
Published: Suomen kielitieteellinen yhdistys, 2020
Publish Date: 2021-06-09
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelemme tässä artikkelissa nykykielessä ilmenevää morfologista muutosta, vokaalivartaloiden yleistymistä sellaisissa morfologisissa konteksteissa, joissa yleiskielessä esiintyy konsonanttivartalo (esim. yksikön partitiivimuoto *lapse-a pro las-ta).Käsittelemme artikkelissamme erityisesti sitä, miten innovatiivisten vokaalivartalo-muotojen yleistymistä voi tutkia kokeellisin menetelmin, erilaisten kyselytutkimusten avulla. Kyselylomakkeisiimme sisältyy useita lekseemejä ja taivutusmuotoja, joita vokaalivartalomuotojen yleistyminen koskee. Elisitoinnissa informantit muodostivat innovatiivisia vokaalivartalomuotoja vain osasta tutkimukseemme sisältyvistä sanoista, joten elisitointi ei näytä tuottavan selvää todistusaineistoa tarkastelemastamme ilmiöstä. Muotojen hyväksyttävyyttä mittaavat tehtävät sen sijaan tuottivat tuloksia, jotka vastaavat tähänastista käsitystä innovatiivisten vokaalivartalomuotojen leviämisestä. Muutostaipumus ei näy yhtä voimakkaana kaikissa kyseeseen tulevissa lekseemeissä ja taivutusmuodoissa, vaan tietynlaiset tapaukset näyttävät olevan muutoksen eturintamassa. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta selventämään, miten esimerkiksi lekseemin ja taivutusmuodon äännerakenne ja yleisyys vaikuttavat muutostaipumukseen.

see all

Series: SKY journal of linguistics
ISSN: 1456-8438
ISSN-E: 1796-279X
ISSN-L: 1456-8438
Volume: 33
Pages: 199 - 244
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © The Author(s) 2020.