University of Oulu

Ravelin, A., Laukka, E., Heponiemi, T., Kaihlanen, A., & Kanste, O. (2021). Perusterveydenhuollon johtajien kokemuksia koronaviruspandemian vaikutuksista digitaaliseen työkulttuuriin ja sen johtamiseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). https://doi.org/10.23990/sa.103248

Perusterveydenhuollon johtajien kokemuksia koronaviruspandemian vaikutuksista digitaaliseen työkulttuuriin ja sen johtamiseen

Saved in:
Author: Ravelin, Annika1,2; Laukka, Elina1,2; Heponiemi, Tarja2;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, Oulu, Suomi
2Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, Suomi
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021101250707
Language: Finnish
Published: Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2021
Publish Date: 2022-04-05
Description:

Tiivistelmä

Koronaviruspandemian aiheuttama kriisitilanne on muokannut työkulttuuria terveydenhuollossa, jossa on turvauduttu yhä voimakkaammin digitaalisiin ratkaisuihin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Koronaviruspandemian vaikutuksia digitaaliseen työkulttuuriin ja sen johtamiseen on tutkittu vähän ja tietoa tarvitaan muun muassa terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

Tämän kuvailevan laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perusterveydenhuollon johtajien kokemuksia koronaviruspandemian vaikutuksista digitaaliseen työkulttuuriin ja sen johtamiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin perusterveydenhuollon johtajilta (n=21) kolmesta kunnasta ja yhdestä kuntayhtymästä eri puolilta maata touko-marraskuussa 2020. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla.

Tulosten mukaan koronaviruspandemian vaikutukset digitaaliseen työkulttuuriin liittyivät digitaalisen työkulttuurin kehittymiseen, muutokseen työnluonteessa sekä työyhteisön muutosvalmiuteen. Koronaviruspandemian vaikutukset digitaalisen työkulttuuriin johtamiseen liittyivät puolestaan muutosjohtamiseen, johtajan työn luonteen muutokseen ja johtajien muutosvalmiuteen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koronaviruspandemia muutti nopeasti ja pysyvästi perusterveydenhuollon digitaalista työkulttuuria. Erityisesti digitaalisten työvälineiden käytön lisääntyminen muutti työssä tapahtuvaa kanssakäymistä. Johdon tuki koettiin tärkeänä digitaalisen työkulttuurin muutoksessa, sillä se stressasi ja kuormitti työntekijöitä. Tulevaisuudessa johtajien tulisi kiinnittää etäjohtamisessa huomiota suhteiden ylläpitämiseen työntekijöiden kanssa. Lisäksi niin työntekijöiden kuin johtajien IT-osaamiseen olisi syytä kiinnittää huomiota. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää digitaalisten terveyspalveluiden ja työkulttuurin kehittämisessä, johtamisessa, koulutuksessa ja työyhteisöjen muutosvalmiuden tukemisessa.

see all

Abstract

Ravelin, A., Laukka, E., Heponiemi, T., Kaihlanen, A., Kanste, O. Effects of the Coronavirus Pandemic on Digital Work Culture and Its Leadership: Primary Health Care Managers’ Experiences. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti — Journal of Social Medicine 2021: 58: 220–234.

The crisis by the coronavirus pandemic has shaped work culture in healthcare, which has ever increasingly resorted to digital solutions to prevent the spread of the coronavirus. There has been little research on the impact of the coronavirus pandemic on digital work culture and its leadership, and information is needed, for example, for the continuous assessment and improvement of healthcare organizations.

The aim of this descriptive qualitative research is to examine primary health care managers’ experiences on the effects of the coronavirus pandemic on digital work culture and its leadership. The data for research was collected through semi-structured individual interviews of primary health care managers (n=21) in three municipalities and one joint municipal authory. Inductive content analysis was implemented for the analysis of data.

The results suggest that the effects of coronavirus pandemic concerning digital work culture related to evolution of digital work culture, transformation in the nature of work, and readiness for change. The effects of coronavirus panpandemic concerning the leadership of digital work culture in turn related to change management, transformation of leaders’ work, and leaders’ readiness for change.

As a conclusion, our results suggest that coronavirus pandemic rapidly and permanently changed the digital work culture in primary care. Especially the increased use of digital tools transformed the interaction at work. Leaders support seemed fundamental in digital transformation, which employees experienced stressful. In the future leaders should pay more attention to maintaining relationships with employees when leading remotely. In addition, organizations should invest in providing IT skills training for both staff and management. The results of this study can be utilized when developing digital health services and work culture, leadership, training and supporting change readiness.

see all

Series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
ISSN-E: 2242-9298
ISSN-L: 0355-5097
Volume: 58
Issue: 3
Pages: 220 - 234
DOI: 10.23990/sa.103248
OADOI: https://oadoi.org/10.23990/sa.103248
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Funding: Tutkimus tehtiin osana DigiIN -hanketta, jota tuki Strategisen tutkimuksen neuvosto [päätösnumero 327145] sekä Valtion lisätalousarviossa Covid 19-tutkimukseen osoitettu THL:n koordinoima rahoitus.
Copyright information: © 2021 Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.