University of Oulu

Kekäläinen, Piia; Joutsia, Karoliina; Niemitalo-Haapola, Elina; Vihelä, Mari; Hökkä, Minna; et al. (2021) Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen osaaminen sairaanhoitajien ja lääkäreiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutuksessa. Teoksessa Minna Hökkä, Juho Lehto, Sanna Heinonen, Arja Suikkala (toim.), Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 125/2021. EduPal – Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa (ss. 86-98). Kajaanin ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-78-2

Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen osaaminen sairaanhoitajien ja lääkäreiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutuksessa

Saved in:
Author: Kekäläinen, Piia1; Joutsia, Karoliina1; Niemitalo-Haapola, Elina2;
Organizations: 1Diakonia-ammattikorkeakoulu
2Oulun yliopisto
3Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
4Kajaanin ammattikorkeakoulu
5Itä-Suomen Yliopisto
6Savonia ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021101450974
Language: Finnish
Published: Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2021
Publish Date: 2021-10-14
Description:

Tiivistelmä

Ihmisillä on moninaisia keinoja kommunikoida. Ihmiselle luonnollinen ilmaisutapa on puhuminen. Puhe voi kuitenkin häiriintyä erinäisistä syistä johtuen tai puuttua kokonaan. Sairaanhoitaja- ja lääkärikoulutuksen tulee edistää vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista ja koulutuksen tulee antaa valmiudet tunnistaa ja tukea kommunikaatiossa tapahtuvia muutoksia. Terveysalan ammattilaisten tulee osata hyödyntää tulkkipalveluita ja puheterapeutin osaamista osana moniammatillista yhteistyötä. Potilaalle ja hänen läheisilleen on tärkeää tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi elämänsä loppuun saakka. Tavoitteena on löytää yhteinen kieli tai vuorovaikutuksen tapa, jolla tämä kohtaaminen ja ymmärretyksi tuleminen mahdollistuu.

see all

Abstract

Competence in interaction and encounter included in the education of nurses and physicians in palliative and end of life care

People have a variety of ways to communicate. The most natural way of human expression is to speak, but it can be disturbed for various reasons, or it can be either wholly absent or otherwise deficient. The training of nurses and physicians should include the skills of interaction and encounter. The training should also provide the ability to identify and support possible changes in communication. Professionals must utilize an interpreter’s services and a speech therapist’s expertise as part of multi-professional collaboration. It is essential for the patients and their loved ones to be heard, understood and encountered for the rest of their lives. The goal is to find a common language or means to interact that makes this encounter and understanding possible.

see all

Series: Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, Raportteja ja selvityksiä
ISSN: 1458-915X
ISSN-L: 1458-915X
ISBN: 978-952-7219-78-2
Issue: 125/2021
Pages: 86 - 98
Host publication: EduPal : koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa
Host publication editor: Hökkä, Minna
Lehto, Juho
Heinonen, Sanna
Suikkala, Arja
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kajaanin ammattikorkeakoulu oy. All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.