University of Oulu

Tiedon ja osaamisen johtaminen korkeakouluorganisaatiossa : case Oulun ammattikorkeakoulu

Saved in:
Author: Mustakangas, Terhi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021110253236
Language: Finnish
Published: T. Mustakangas, 2021
Publish Date: 2021-11-02
Thesis type: Licenciate's thesis
Description:

Abstract

The aim of the research was to increase the vision of strategic knowledge management in higher education institutions, so the problem for the research was to clarify the importance of knowledge management in higher education institutions. The research questions were:

What kind of the importance of knowledge management is perceived in the organization?

How can knowledge management be developed in the organization?

The research is a qualitative case study of knowledge management at Oulu University of Applied Sciences. Twenty-five theme interviews were conducted in the study. Secondary material was the strategy and the development plan of the organization. The results of the study will serve as a basis for the development of the organization’s knowledge management. The theoretical contribution of the study is strategic knowledge management, knowledge sharing and knowledge management in higher education institutions.

This research will disseminate information about the importance of knowledge management in developing professional service organizations and service business and improving competitiveness. Finding out the core competencies will improve an organization’s competitiveness and serve value for the customers.

The results of the research showed that the strategy base of knowledge management was strong. Knowledge management has to be based on the strategy and vision of the organization. The core competencies of the organization have to be determined on the basis of these. In a changing environment, strategic knowledge management is especially important.

Networks are important in knowledge sharing. Inside the organization the significance of cooperation is emphasized. The organizational culture has to support open discussion and cooperation. The support and example of the management towards knowledge management are important.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä näkemystä strategisesta tiedon ja osaamisen johtamisesta ammattikorkeakouluissa, jolloin tutkimusongelmana oli selvittää tiedon ja osaamisen johtamisen tärkeyttä korkeakouluissa. Tutkimuskysymykset olivat:

Millainen tiedon ja osaamisen johtamisen merkitys on organisaatiossa?

Kuinka tiedon ja osaamisen johtamista voidaan kehittää organisaatiossa?

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus tiedon ja osaamisen johtamisesta Oulun ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksessa on tehty 25 teemahaastattelua. Toissijaisena aineistona oli organisaation strategia ja kehittämissuunnitelma. Tutkimuksen tulokset tarjoavat perustan organisaation tiedon ja osaamisen johtamisen kehittämiselle. Tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona on strateginen tiedon ja osaamisen johtaminen, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä tiedon ja osaamisen johtaminen ammattikorkeakouluorganisaatioissa.

Tämä tutkimus lisää tietoa tiedon ja osaamisen johtamisen tärkeydestä ammattikorkeakoulujen ja niiden palveluliiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Ydinosaamisten määrittelyllä voidaan parantaa organisaation kilpailukykyä ja tarjota arvoa asiakkaille.

Tutkimuksen tulosten perusteella tiedon ja osaamisen johtamisen strategiapohjaisuus nousi vahvasti esille. Tiedon ja osaamisen johtamisen tulee perustua organisaation strategiaan ja visioon. Organisaation ydinosaamiset tulee määritellä niiden pohjalta. Etenkin muuttuvassa toimintaympäristössä strateginen tiedon ja osaamisen johtaminen on tärkeää.

Verkostot ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa. Organisaation sisällä yhteistyön merkitys korostuu. Organisaatiokulttuurin tulee tukea avointa keskustelua ja yhteistyötä. Johdon tuki ja esimerkki ovat tärkeitä tiedon ja osaamisen johtamisessa.

see all

Type of Publication: G3 Licentiate thesis
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © Terhi Mustakangas 2021. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
© Terhi Mustakangas 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.