University of Oulu

Saarenpää S, Elo S & Kajula O. 2020. Sairaanhoitajien kokemuksia hoitoisuuden mittaamisesta POLIHOIqmittarilla. Tutkiva Hoitotyö 18(3), 3–9.

Sairaanhoitajien kokemuksia hoitoisuuden mittaamisesta POLIHOIq-mittarilla

Saved in:
Author: Saarenpää, Sinikka1; Elo, Satu2; Kajula, Outi3
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, PPSHP, Oulun yliopistollinen sairaala
2Lapin ammattikorkeakoulu
3Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021110554185
Language: Finnish
Published: Fioca, 2020
Publish Date: 2021-11-05
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia potilaan hoitoisuuden mittaamisesta polikliinisen hoitoisuusluokitusmittarin (POLIHOIq) avulla.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin Suomessa sairaanhoitajilta (n=17) fokusryhmähaastatteluilla (n=4) ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: Sairaanhoitajien kokemus potilaan yksilöllisen hoidontarpeen mittaamisesta muodostui kolmesta pääluokasta: hoitotyön näkyväksi tekeminen, potilaan yksilöllinen hoitoisuuden näkyväksi tekeminen ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntämisen merkitys sairaanhoitajalle. POLIHOIq- mittari nähtiin tärkeänä työvälineenä, jolla sairaanhoitajien tekemä työ saadaan näkyväksi. POLIHOIq-mittarin koettiin mittaavan potilaan yksilöllistä hoidontarvetta, mutta yksilöllisyys tulisi huomioitua paremmin, mikäli mittarissa olisi nollakohta osoittamassa, ettei kyseinen osa-alue kosketa potilasta. Sairaanhoitajat eivät kuitenkaan täysin luota hoitoisuusluokitusmittariin tai sen tuottamaan tietoon, sillä tietojen hyödyntämistä ei tuoda esille riittävästi.

Päätelmät: Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoitoisuusluokitusmittarin kehittämisessä, sairaanhoitajien hoitoisuuden mittaamisen edistämisessä sekä välillisesti potilasohjauksen ja kirjaamisen kehittämisessä.

see all

Abstract

Nurses’ experiences on measuring patients’ individual needs of care with POLIHOIq

Purpose: The purpose of this study was to describe nurses’ experiences regarding measuring patients’ individual needs of care with a patient classification tool for outpatient clinics (POLIHOIq).

Methods: Data for the study was collected in Finland from registered nurses (n=17) by using focus group interviews (n=4). The data was analyzed with inductive content analysis.

Results: Experiences regarding measuring patients’ individual needs of care included three main categories: making care work visible, making patients individual need of care visible and the meaning of utilizing patient classification system for a nurse. POLIHOIq was seen as an important tool to make the work of nurses more visible. POLIHOIq was found to be measuring patients’ individual care needs, but uniqueness of the patients care needs would be more easily recognized, were it possible to use category zero while measuring the needs of care. Nurses did not completely trust the tool and the information it provided, because there is not enough information brought to them about utilizing the data.

Conclusions: Results of this study can be used to develop the patient classification tool, encourage nurses to actively make the classifications, and indirectly to develop patient counselling and documentation.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 18
Issue: 3
Pages: 3 - 9
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Fioca 2020.