University of Oulu

Vilmi, Eeva-Maija; Olsbo, Ulla; Hakko, Helinä; Laukkanen, Matti; Kanste, Outi (2021) Hoitohenkilöstön työajan käyttö aikuispsykiatrian vuodeosastoilla yliopistosairaalassa. Hoitotiede 33 (1), 54–64.

Hoitohenkilöstön työajan käyttö aikuispsykiatrian vuodeosastoilla yliopistosairaalassa

Saved in:
Author: Vilmi, Eeva-Maija1; Olsbo, Ulla2; Hakko, Helinä2;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatrian tulosalue
2Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatrian tulosalue
3Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111054621
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2021-11-10
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilöstön työajan käyttöä psykiatrisessa hoitotyössä yliopistosairaalan aikuispsykiatrian vuodeosastoilla. Tutkimusaineisto kerättiin yhden yliopistosairaalan psykiatrian tulosalueen hoitohenkilöstöltä sähköisellä työajanseurantamittarilla vuosina 2017 ja 2018. Aineisto sisälsi neljä yhden viikon työajanseurantaa aamu- ja iltavuoroissa hoitohenkilöstöltä vuoden ajanjaksolla. Työntekijät merkitsivät pääasiallisen työtehtävän 15 minuutin aikajaksoissa. Aineisto kokonaisuudessaan muodostui 48176 työajan merkinnästä, ja se analysoitiin kuvailevilla tilastomenetelmillä.

Hoitohenkilöstön työajan käyttö keskittyi potilaalle lisäarvoa tuottaviin toimintoihin: välittömään ja välilliseen hoitotyön sekä kirjaamiseen. Hoitohenkilöstö käytti puolet työajastaan välittömässä kontaktissa potilaan kanssa. Välttämättömiin toimintoihin käytettiin viidesosa ja potilaalle lisäarvoa tuottamattomiin toimintoihin kymmenesosa työajasta. Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt käyttivät laillistettuja enemmän työaikaa välittömän hoitotyön toimintoihin. Työkokemuksella oli yhteyttä erityisesti välilliseen hoitotyöhön käytettyyn työaikaan. Kokonaisvaltainen näkemys omasta työstä ja kokonaisuuden hallinta korostuivat kokeneilla työntekijöillä.

Tutkimus lisäsi tietoa psykiatrisen hoitotyön keskeisestä sisällöstä ja potilaalle lisäarvoa tuottavista hoitotyön toiminnoista. Tuloksia voidaan hyödyntää psykiatrisen hoitotyön toimintojen arvioinnissa ja suunniteltaessa toimintojen kohdentamista ammattiryhmittäin ja osaamisalueittain.

see all

Abstract

Nurses’ working time use in adult psychiatric wards in university hospital

The purpose of the study was to describe nursing staff’s working time use in psychiatric nursing in the adult inpatient wards in university hospital. The research data were collected from the nursing staff of the psychiatry in one university hospital with an electronic questionnaire in 2017 and 2018. The data consisted of four one-week measurements from nursing staff of the morning and evening shifts during one-year period. Employees recorded their main activity in 15-minute slots on the questionnaire. The data as whole consisted of 48,176 nursing activities and was analyzed using descriptive statistical methods.

Nurses’ working time use focused on value-adding care activities: direct care, indirect care and patient documentation. Nursing staff used half of their working time in direct contact with the patient. One-fifth of working time was spent on necessary activities and one-tenth on non-value-adding work. Licensed practical nurses used more working time on direct care than registered nurses. Work experience was especially related to the working time spent on indirect care. A holistic view of one’a own work and competence management were emphasized by experienced employees.

This study increased research-based information about the main content of psychiatric nursing and value adding care activities. The results can be utilized in the evaluation of psychiatric nursing activities and in planning the allocation of activities by occupational groups and competence area.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 33
Issue: 1
Pages: 54 - 64
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2021 Hoitotiede.