University of Oulu

Luoma, Tuija; Rajala, Mira; Melender, Hanna-Leena; Kanste, Outi (2021) Äitien tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon : kysely kolmessa keskussairaalassa. Hoitotiede 32(4), 238–249.

Äitien tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon : kysely kolmessa keskussairaalassa

Saved in:
Author: Luoma, Tuija1,2; Melender, Hanna-Leena1; Rajala, Mira1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111054623
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-11-10
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitien tyytyväisyyttä synnytyksenaikaiseen hoitoon kolmessa suomalaisessa keskussairaalassa. Aineisto kerättiin Synnyttäjän tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon (SynTy) -mittarilla joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Kyselylomakkeen palautti täytettynä 231 äitiä ja vastausprosentti oli 51. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Äitien tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon oli korkea kaikilla mitatuilla sisäisen hallinnan ulottuvuuksilla, jotka olivat biologis-fysiologinen, toiminnallinen, tiedollinen, sosiaalis-yhteisöllinen, kokemuksellinen ja eettinen ulottuvuus. Kuitenkin verrattuna muihin eri ulottuvuuksien yksittäisiin kysymyksiin, äidit eivät olleet aivan niin tyytyväisiä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja tiedonsaantiinsa kivunhallinnassa sekä oman hallinnan tunteensa säilymiseen. Synnytyksen käynnistymisellä, synnytyssairaalan internetsivuihin tutustumisella ennen synnytystä ja raskaudenaikaisilla ongelmilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys tyytyväisyyteen.

Tutkimustulokset osoittivat, että äitien asiakastyytyväisyyden näkökulmasta synnytyksen aikainen hoito oli pääosin laadukasta. Tuloksia voidaan hyödyntää esimiestyössä, kätilöiden ja lääkäreiden koulutuksissa sekä työhön perehdytyksessä.

see all

Abstract

Maternal satisfaction with intrapartum care : a survey in three central hospitals

The purpose of this study was to describe maternal satisfaction with intrapartum care in three central hospitals. The data was collected with the Maternal Satisfaction with Intrapartum Care (MatSatIC) instrument between December 2019 and February 2020. A questionnaire was completed and returned by 231 mothers, giving a response rate of 51%. The data was analysed by statistical methods.

Maternal satisfaction with intrapartum care was high in all measured dimensions of empowerment, which were bio-physiological, functional, cognitive, social, experiential, and ethical. However, of the single items included in the different sum variables formed according to the dimensions, the mothers were not quite so satisfied with their opportunities to influence the choices regarding pain control, the amount of information given about pain management methods and maintaining their sense of control. The way the labour had started, becoming acquainted with the hospital websites and problems with the pregnancy itself were statistically significantly associated with satisfaction with intrapartum care.

The results of this study showed that from the participating mothers’ client/patient satisfaction perspective, they received high quality intrapartum care. These findings can be utilized by leadership and management in maternity units, in the education of midwives and physicians, and orientation programs for new employees.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 4
Pages: 238 - 249
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2020 Hoitotiede.