University of Oulu

Koskenranta, Miro; Kuivila, Heli-Maria; Meriläinen, Merja; Borén, Niko; Kääriäinen, Maria; et al. (2020) Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa. Hoitotiede 32(3): 166–176.

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa

Saved in:
Author: Koskenranta, Miro1; Kuivila, Heli-Maria2; Meriläinen, Merja3;
Organizations: 1Seinäjoen veripalvelutoimisto
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Medical Research Center Oulu
4Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulu
5Oulun yliopistollinen sairaala, Medical Research Center Oulu
6Oulun ammattikorkeakoulu, Hoitoalat
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111154670
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-11-11
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemuksia keskinäisestä kollegiaalisuudesta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla kevään 2018 aikana sosiaali- ja terveysalan opettajilta (n=22), jotka työskentelivät ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakouluissa Pohjois-Suomessa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus koostui yhteisestä asiantuntijuudesta ja opettajien yhtenäisestä työkulttuurista. Yhteinen asiantuntijuus sisältää sekä oman asiantuntijuuden jakamisen, että kollegan asiantuntijuuden hyödyntämisen. Yhtenäiseen työkulttuuriin kuuluu opettajien ammattietiikka, keskinäinen kommunikaatio ja yhteisöllisyys.

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää terveystieteiden opettajien täydennys- ja opettajankoulutuksessa sekä heidän kollegiaalisuutensa ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tutkimus tuo tietoa siitä, miten muun muassa epätietoisia kollegoita tiedottamalla asioista, kohtaamalla toisen kasvokkain ja yhteisellä toiminnalla voidaan ylläpitää ja kehittää opettajien keskinäistä kollegiaalisuutta sosiaali- ja terveysalalla.

see all

Abstract

Collegiality between teachers of social- and healthcare in vocational college and universities of applied sciences

The purpose of this study was to describe how teachers of social- and healthcare experienced their mutual collegiality. Data was gathered during spring 2018 from 22 teachers working in a vocational college and universities of applied sciences of social- and healthcare. The participants were interviewed in focus groups and inductive content analysis was used in analyzing of the data.

The results suggest that collegiality among teachers of social- and healthcare consisted of two main categories. First category is mutual expertise that consists of both sharing teacher’s own expertise and utilizing that of a colleague. The second category is teachers’ united working culture consisting of professional ethics, mutual communication and communality.

The findings of this study can be utilized in social- and healthcare teachers’ continuing education and teacher basic education as well as in maintaining and developing their collegiality in general. The study provides information on how to maintain and develop teacher-collegiality in the social and health field, for example through informing colleagues, face-to-face meetings and joint action.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 3
Pages: 166 - 176
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2020 Hoitotiede.