University of Oulu

Nokela, Tiina; Huhtakangas, Moona; Pesonen, Paula; Laitinen, Jaana; Kanste, Outi (2021) Kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta ja hoitotyöntekijöiden työssä jatkamisen aikeet. Hoitotiede 33(3): 142–153.

Kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta ja hoitotyöntekijöiden työssä jatkamisen aikeet

Saved in:
Author: Nokela, Tiina1; Huhtakangas, Moona1; Pesonen, Paula2;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Väestötutkimuksen infra, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
3Työterveyslaitos
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111154674
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2022-09-30
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyöntekijöiden kokemusta johtamisen oikeudenmukaisuudesta ja työssä jatkamisen aikeita. Tutkimuksessa käytettiin Työterveyslaitoksen Mitä Kuuluu? -hyvinvointikyselyn aineistoa seitsemästä terveysalan organisaatiosta syksyltä 2018. Aineisto rajattiin koskemaan hoitotyöntekijöitä (n=12932). Aineisto analysoitiin tilastollisilla analyysimenetelmillä.

Johtamisen oikeudenmukaisuutta tarkasteltiin organisaation päätöksenteon ja esimieheltä saadun kohtelun oikeudenmukaisuutena. Noin viidennes hoitotyöntekijöistä koki päätöksenteon oikeudenmukaiseksi, ja puolet koki kohtelun olevan oikeudenmukaista. Eroja ilmeni sukupuolen, iän, ammatin, työaikamuodon, vuorotyövuosien ja esimiesaseman mukaan. Taustatekijät olivat yhteydessä myös hoitotyöntekijöiden työssä jatkamisen aikeisiin. Vastaajista puolet uskoi jatkavansa työssä henkilökohtaiseen eläkeikäänsä asti.

Hoitotyöntekijät, jotka kokivat päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisena uskoivat todennäköisemmin jatkavansa työssä eläkeikään asti kuin he, jotka eivät kokeneet päätöksenteon ja kohtelun olevan oikeudenmukaista. Erityisesti kokemus esimiehen kohtelun oikeudenmukaisuudesta lisäsi todennäköisyyttä jatkaa työssä.

Johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemuksella on tärkeä merkitys työssä jatkamisen kannalta. Päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuus ei toteudu kaikilta osin. Johtamisen oikeudenmukaisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta voidaan vaikuttaa hoitohenkilöstön riittävyyteen tulevaisuudessa.

see all

Abstract

Perceived organizational justice and the nursing staff intentions to stay at work

The purpose of the study was to describe the nursing staff perceived organizational justice and intentions to stay at work. The study used the data from Mitä kuuluu? welfare survey from the Finnish Institute of Occupational Health from seven health care organizations from autumn 2018. The data were limited to nursing staff (n=12,932). The data were analyzed by statistical methods.

The organizational justice was viewed as the fairness of the organization’s decision-making and the treatment received from the supervisor. About one-fifth of nursing staff felt that decision- making was fair, and half felt that treatment was fair. Differences appeared according to gender, age, occupation, type of working hours, years of shift work, and managerial position. The background factors were also related to the nursing staff intentions to stay at work. Half of the respondents believed they would continue working until their personal retirement age.

Nursing staff who felt that decision-making and treatment were fair were more likely to believe they would continue to work until retirement age than those who did not feel that decision- making and treatment were fair. In particular, the experience of fairness in treatment received from the supervisor increased the likelihood of continuing to work.

The perceived organizational justice is important for continuing to work. Fairness in decision- making and treatment is not fully achieved. It is important to pay attention to the organizational justice in order to influence the adequacy of nursing staff in the future.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 33
Issue: 3
Pages: 142 - 153
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2021 Hoitotiede.