University of Oulu

Välkkilä, L. J., Joronen, K., Koivisto, A.-M., & Kanste, O. (2020). Kouluterveydenhoitajan palvelut: sosiodemografisten tekijöiden yhteys nuorten kokemuksiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(2). https://doi.org/10.23990/sa.83301

Kouluterveydenhoitajan palvelut : sosiodemografisten tekijöiden yhteys nuorten kokemuksiin

Saved in:
Author: Välkkilä, Laura1; Joronen, Katja1; Koivisto, Anna-Maija1;
Organizations: 1Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111154686
Language: Finnish
Published: Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2020
Publish Date: 2021-11-11
Description:

Abstrakti

Sosiodemografisten tekijöiden on todettu olevan yhteydessä nuorten palvelujen saatavuuteen ja kokemuksiin palveluista. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sukupuolen, kouluasteen, sosioekomisen aseman, kuntaryhmityksen ja syntyperän yhteyttä nuorten kokemaan tyydyttymättömään palvelutarpeeseen kouluterveydenhoitajan palvelujen näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn aineistoa vuodelta 2017 (n=139 829). Aineistosta rajattiin pois ne nuoret, joilla ei ollut ollut tarvetta kouluterveydenhoitajan palveluille. Rajausten jälkeen aineistoksi muodostui 28 967 8.- ja 9.-luokkalaisen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijan vastaukset.

Nuorten palvelutarpeen tyydyttymistä tutkittiin palvelujen käyttöä sekä tuen ja avun saamista koskevilla kysymyksillä. Analyysia varten muodostettiin 4-luokkainen yhdistelmämuuttuja, jonka luokat olivat 1) päässyt palveluihin ja saanut tukea, 2) päässyt palveluihin mutta ei saanut tukea, 3) ei päässyt palveluihin mutta saanut tukea sekä 4) ei päässyt palveluihin eikä saanut tukea. Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoinnilla, χ2-testillä ja multinomiaalisella regressioanalyysilla.

Yksitoista prosenttia nuorista oli kokenut tyydyttymätöntä palvelutarvetta kouluterveydenhoitajan palveluissa. Kaikilla tutkittavilla taustatekijöillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys nuoren kokemaan tyydyttymättömään palvelutarpeeseen. Erityisesti nousi esiin perheen huonon taloudellisen tilanteen sekä nuoren ulkomaalaistaustaisuuden yhteys koettuun tyydyttymättömään palvelutarpeeseen. Suomalaiset nuoret eivät ole yhdenvertaisessa asemassa kouluterveydenhoitajan palvelujen saatavuudessa eikä tuen ja avun saamisessa.

see all

Abstract

Välkkilä, L., Joronen, K., Koivisto, A-M., Kanste,O. School health nurse services: the association of sociodemographic factors with adolescents’ experiences Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti- Journal of Social Medicine 2020: 57: 155–167.

Sociodemographic and socioeconomic factors have been shown to be associated with the availability of adolescents’ services and adolescents’ experience of services. The aim of this study was to describe the associations between the background factors and the adolescents’ unmet service need for school health nurse services.

The study material was based on data from the School Health Promotion study 2017 (n=139 829). Adolescents who reported no need for school health nurse services were excluded from the data. After the exclusion, altogether 28 967 responses of 8th and 9th graders and 1st and 2nd year students of upper secondary schools and vocational schools were included in the analysis.

To study the unmet service need, questions concerning the availability of and support from the school health nurse services were combined into one new variable with four categories: 1) access to services and support, 2) access to services but no support, 3) no access to services but support and 4) no access to services and no support. The data were analyzed by cross-tabulation, χ2-tests and multinomial logistic regression analysis.

The results showed that 11 percent of the young people reported unmet need for school health nurse services. All background factors were statistically significantly associated with the unmet service need. Especially immigrant background and self-rated low economic situation in the family were associated with unmet service need. The results show that Finnish adolescents are not in an equal position in the availability of school health nurse services.

see all

Series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
ISSN-E: 2242-9298
ISSN-L: 0355-5097
Volume: 57
Issue: 2
Pages: 155 - 167
DOI: 10.23990/sa.83301
OADOI: https://oadoi.org/10.23990/sa.83301
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2020 Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.