University of Oulu

Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Telenius, M. (2021). Argumentaatiotaitojen harjoittaminen ekosysteemiopetuksessa: aiheena yhteiskunnallis-luonnontieteelliset ilmiöt (Phenomena-based socio-scientifc issues in practicing argumentation skills in teaching ecosystems). Teoksessa E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti, & J. Hanska (toim.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia julkaisuja, 19 (pp. 222-247). Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta. http://hdl.handle.net/10138/333969

Argumentaatiotaitojen harjoittaminen ekosysteemiopetuksessa : aiheena yhteiskunnallis-luonnontieteelliset ilmiöt

Saved in:
Author: Yli-Panula, Eija; Jeronen, Eila; Telenius, Marko
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111555120
Language: Finnish
Published: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2021-11-15
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan lukiolaisten argumentointitaitojen harjoittamiseen tarkoitettuja biologian ja maantieteen opettajaopiskelijoiden (n=39) laatimia tehtäviä sekä heidän laatimiaan mallivastauksia näihin tehtäviin. Lisäksi pohditaan, mitä tehtävät ja vastaukset kertovat opettajaopiskelijoiden käsityksistä ekosysteemeistä, niiden ilmiöistä ja niihin liittyvistä yhteiskunnallis-luonnontieteellisistä (YLU)-aiheista. Tehtävät ja vastaukset analysoitiin sisällönanalyyttisesti. Tuloksista havaittiin, että opettajaopiskelijoiden laatimat tehtävät käsittelivät metsä- ja vesiekosysteemejä sekä Australian luontoa. Pääosin ne olivat pohdintatehtäviä ja sisälsivät vähän argumentaatiolle tyypillistä päätöksentekoa ja soveltamista. Vain neljässä vastauksessa 39:sta määriteltiin YLU-ongelma. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoilla ei ole selkeää käsitystä ekosysteemien ilmiöiden YLU-aiheista ja -ongelmista. Opettamiseen tulisikin eksplisiittisesti sisällyttää luonnontieteellisiin todisteisiin perustuvaa päättelyä vaativia YLU-aiheita.

see all

Abstract

Phenomena-based socio-scientific issues in practicing argumentation skills in teaching ecosystems

This study examines tasks constructed by student teachers of biology and geography that aim to teach high school students argumentation skills. The participants (n=39) drafted and answered their own socio-scientific issues (SSI)-themed task. In addition, we consider what kinds of perceptions of ecosystems, of their phenomena and related SSI are transmitted through these tasks and answers. The tasks and answers were analyzed using content analysis. The tasks created by the student teachers focused on forest and aquatic ecosystems and Australian nature. The tasks supporting the practice of argumentation were mainly in the form of “discussion”. They contained little decision-making and implementation typical of argumentation. Only four of the 39 responses defined the SSI. The results of the study showed that the biology and geography student teachers did not have a clear understanding of SSI regarding ecosystems and their phenomena. Teaching should therefore explicitly include socio-scientific problems that require reasoning based on scientific evidence.

see all

Series: Ainedidaktisia tutkimuksia
ISSN: 1799-9596
ISSN-E: 1799-960X
ISSN-L: 1799-9596
ISBN: 978-952-5993-32-5
Issue: 19
Pages: 222 - 251
Host publication: Opetuksen ja oppimisen ytimessä
Host publication editor: Luukka, Emilia
Palomäki, Annika
Pihkala-Posti, Laura
Hanska, Jussi
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat ja Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta.