University of Oulu

Sääskilahti, Minna; Palola, Elina; Saviniemi, Maija (2021). Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista (Ninth grade pupils’ views on the reading and writing skills of middle schoolers). Teoksessa E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti, & J. Hanska (toim.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia julkaisuja, 19 (pp. 79-97). Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta. http://hdl.handle.net/10138/333969

Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista

Saved in:
Author: Sääskilahti, Minna1; Palola, Elina; Saviniemi, Maija
Organizations: 1Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta ja humanistinen tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111555131
Language: Finnish
Published: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2021-11-15
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelemme yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: mitä ja miten yhdeksäsluokkalaiset puhuvat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Aineistonamme on 75 kyselylomakevastausta, joita tarkastelemme argumentaatioanalyysin ja suhtautumisen teorian keinoin. Lomakkeen ensimmäisen kysymyksen virikkeenä oli pääkirjoitus, jossa tuotiin esiin huoli nuorten luku- ja kirjoitustaitojen heikkenemisestä. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa pohjatekstiin ja perustelemaan mielipiteensä. Suurin osa vastaajista jakoi pohjatekstissä esitetyn huolen taitojen heikkenemisestä, mutta vastauksissa nousi esiin myös kritiikki koko ikäryhmää ja poikia koskevia yleistyksiä kohtaan. Toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan oma mielipiteensä yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidoista. Yhdeksäsluokkalaiset arvioivat yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaitoja pääsääntöisesti myönteisesti.

see all

Abstract

Ninth grade pupils’ views on the reading and writing skills of middle schoolers

We examine the views of 9th grade pupils on the reading and writing skills of middle schoolers. Our research questions are the following: what do 9th grade pupils talk about when discussing the reading and writing skills of upper comprehensive school pupils and how do they talk about it? Our data consists of 75 questionnaire responses, which we examine using argumentation analysis and appraisal theory. The first question of the questionnaire used an editorial discussing the concern over declining reading and writing skills of the youth as a stimulus for the pupils’ response. The participants were asked to discuss the editorial and give reasons for their opinions. Most respondents shared the concern over the decline of these skills but the respondents also criticised the generalisations regarding the whole age group and boys in particular. In the second question, the respondents were asked to give their own opinion about the reading and writing skills of upper comprehensive school pupils. Overall, pupils evaluated the reading and writing skills of upper comprehensive school pupils positively.

see all

Series: Ainedidaktisia tutkimuksia
ISSN: 1799-9596
ISSN-E: 1799-960X
ISSN-L: 1799-9596
ISBN: 978-952-5993-32-5
Issue: 19
Pages: 79 - 97
Host publication: Opetuksen ja oppimisen ytimessä
Host publication editor: Luukka, Emilia
Palomäki, Annika
Pihkala-Posti, Laura
Hanska, Jussi
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat ja Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta.