University of Oulu

Klasila S, Meriläinen M, Tuomikoski A-M, Holopainen A & Kanste O. 2020. Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantuminen sairaalaorganisaatiossa hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana. Tutkiva Hoitotyö 18(4), 20–27.

Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantuminen sairaalaorganisaatiossa hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana

Saved in:
Author: Klasila, Satu1; Meriläinen, Merja2; Tuomikoski, Anna-Maria3;
Organizations: 1Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikko, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, MRC Oulu
3Oulun ammattikorkeakoulu
4Hoitotyön tutkimussäätiö
5Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111555141
Language: Finnish
Published: Fioca, 2020
Publish Date: 2021-12-22
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantumista erikoissairaanhoidossa sairaalaorganisaation eri tasoilla toimivien hoitotyön johtajien ja eri asiantuntijoiden kesken hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin kyselylomakkeella maaliskuussa 2019 kahdesta sairaalasta Pohjois-Suomessa. Aineisto muodostui 64 johtajan vastauksesta, ja se analysoitiin kuvailevilla tilastomenetelmillä.

Tulokset: Johtajat arvioivat näyttöön perustuvan tiedon levittämiseen liittyvien johtamistehtävien kuuluvan useimmiten lähi- ja keskijohdolle, ja vain vähemmistön mielestä ne kuuluivat hoitotyön asiantuntijoille. Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen tukemisessa johtamistehtävät jakaantuivat kaikille johtamistasoille. Näyttöön perustuvan toiminnan seurantaan ja arviointiin liittyvät johtamistehtävät kuuluivat vastaajien mielestä lähi- ja keskijohdolle. Johtamistehtävien vastuunjako toteutui harvoin resurssien varmistamisessa, seurannassa ja arvioinnissa sekä organisaatiokulttuurin muutoksen tukemisessa.

Päätelmät: Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävät jakaantuvat sairaalaorganisaation eri tasoilla toimivien hoitotyön johtajien ja eri asiantuntijoiden kesken, mutta vastuunjako ei ole selkeä. Tehtävänkuvia on tärkeää selkeyttää.

see all

Abstract

The division of leadership tasks for evidence-based practice in hospital organization as evaluated by front-line and middlemanagement nurse leaders

Aim: To describe the division of leadership tasks for evidence-based practice in the specialized health care between nurse leaders at different levels of the hospital organization and various professionals as evaluated by frontline and middle-management nurse leaders.

Data and methods: The data was collected with a questionnaire from two hospitals in northern Finland in March 2019. Date consisted of the responses of 64 leaders, and it was analysed with descriptive statistical methods.

Results: Leaders evaluated that leadership tasks related to the dissemination of evidence-based information belong to frontline and middle-management leaders, and only minority evaluated that these belong to nursing professionals. In supporting the change of evidence-based practice, leadership tasks were distributed across all management levels. According to the respondents, the leadership tasks related to the monitoring and evaluation of evidence-based practice belonged to the frontline and middle-management leaders. The division of leadership responsibilities rarely took place in securing resources, monitoring and evaluation and supporting change in organizational culture.

Conclusions: The leadership tasks for evidence-based practice divided between nurse leaders and various professionals at different levels of the hospital organization, but the division of responsibilities is not clear. It is important to clarify the job descriptions

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 18
Issue: 4
Pages: 20 - 27
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © Tutkiva Hoitotyö.