University of Oulu

Koivuniemi, M., Kinnunen, S., Mänty, K., Järvenoja, H. & Näykki, P. (2021) Varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä – Käytäntöön integroitu koulutus ammatillisen kehittymisen tukena. Journal of Early Childhood Education Research; Vol 10(2), p. 264-292, https://jecer.org/varhaiskasvatushenkiloston-kasityksia-lasten-tunteiden-saatelytaitojen-kehittymisesta-kaytantoon-integroitu-koulutus-ammatillisen-kehittymisen-tukena/

Varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä : käytäntöön integroitu koulutus ammatillisen kehittymisen tukena

Saved in:
Author: Koivuniemi, Marika1; Kinnunen, Susanna1; Mänty, Kristiina1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Jyväskylän yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112456723
Language: Finnish
Published: Suomen varhaiskasvatus, 2021
Publish Date: 2021-11-24
Description:

Tiivistelmä

Lapset tarvitsevat aikuisen tukea oppiakseen säätelemään tunteitaan. Jotta varhaiskasvatuksen ammattilainen voi tarjota lapsille monipuolista ja sensitiivistä tunteiden säätelyn tukea osana pedagogista oimintaa, häneltä odotetaan oman roolin tiedostamista lapsen tunteiden kanssasäätelijänä. Lasten tunteiden säätelytaitojen tukeminen pedagogisessa toiminnassa rakentuu kanssasäätelijän teoreettiselle tiedolle ja vaatii sen soveltamista käytännössä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, millaisia käsityksiä varhaiskasvatushenkilöstöllä on tunteiden kanssasäätelystä, ja kuinka käsitykset muuttuvat, kun heidän tietopohjaansa tunteiden kanssasäätelystä vahvistetaan työhön integroidun koulutuskokonaisuuden aikana. Tutkimus toteutettiin 11 suomalaisessa päiväkodissa, ja tutkimukseen osallistui yhteensä 36 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Tulokset osoittavat, että jo ennen koulutukseen osallistumista varhaiskasvatushenkilöstö piti tunteiden kanssasäätelyä tärkeänä, mutta kuvaukset kanssasäätelyn toteuttamisesta jäivät yleiselle tasolle, eikä tarkkoja perusteluita tai käytännön toimia nostettu esiin. Työhön integroitu koulutuskokonaisuus lisäsi osallistujien tietoisuutta erityisesti läsnäoloon ja vuorovaikutukseen liittyvien käsitysten sekä tunteiden säätelyn tuen osalta. Jatkossa tulisi selvittää, päätyvätkö henkilöstön muuttuneet käsitykset varhaiskasvatusarjen toimintaan.

see all

Abstract

Children need adults’ support in learning to regulate their emotions. In order for early childhood educators to provide children versatile and sensitive support for emotion regulation, they, in turn, need to be aware of their role as co-regulators of children’s emotions. Especially, awareness and perceptions of early childhood educators about emotion regulation play an important role in shaping the pedagogical activities of day care centers and in providing emotion regulation support for children. This study examines the perceptions the early childhood educators have about co-regulation of children’s emotions and how work-integrated educational training is influencing these perceptions. The study was carried out in 11 Finnish daycare centers and a total of 36 early childhood education professionals participated in the study. The results show that early childhood educators see the importance of supporting children’s emotion regulation skills but at the same time the descriptions of how co-regulation of children’s emotions is implemented remain on a general level and no precise rationale or practical actions are spontaneously mentioned. The results indicate that work-integrated educational training increased the participants’ awareness, especially in terms of perceptions related to presence of adults and interaction between children and adults. In the future, a detailed investigation of how the effects of educational interventions make a difference to the activities of the day care center is needed.

see all

Series: Journal of early childhood education research
ISSN: 2323-7414
ISSN-E: 2323-7414
ISSN-L: 2323-7414
Volume: 10
Issue: 2
Pages: 264 - 292
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Tämän tutkimuksen on rahoittanut Suomen Opetushallitus: ”Arjen sosio-emotionaaliset haasteet oppimistilanteina: 4T-toimintamalli lapsen kehittyvien tunnesäätelytaitojen tukemiseksi” (55/2178/2018).
Copyright information: © 2021 Marika Koivuniemi, Susanna Kinnunen, Kristiina Mänty, Hanna Järvenoja ja Piia Näykki. Peer- review under responsibility of the editorial board of the journal. Publication of the article in accordance with the Creative Commons Non-Commercial license. ISSN 2323-7414; ISSN-L 2323-7414 online. Suomen Varhaiskasvatus ry – Early Childhood Education Association Finland.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/