University of Oulu

Cooke, T., & Heikkilä, E. (2020). Etnografia oikeudenkäyntien tutkimuksessa: kulttuurinen asiantuntijuus ja oikeussubjektin haavoittuvuus vähemmistökulttuurien edustajien rikosoikeudenkäynneissä. Oikeus, 49(4), 425-446. https://www.edilex.fi/oikeus/21866

Etnografia oikeudenkäyntien tutkimuksessa : kulttuurinen asiantuntijuus ja oikeussubjektin haavoittuvuus vähemmistökulttuurien edustajien rikosoikeudenkäynneissä

Saved in:
Author: Cooke, Taina1; Heikkilä, Eino2
Organizations: 1Oulun yliopisto, kulttuuriantropologia
2Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021120959909
Language: Finnish
Published: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla, 2020
Publish Date: 2021-12-09
Description:

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastelemme oikeudenkäyntietnografiaa hyödyllisenä tapana tutkia lakia, oikeuskäytäntöjä ja tuomioistuinten toimintaa. Vaikka etnografisen lähestymistavan on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu haastavan sovinnaisia, opillisia käsityksiä laista ja lainkäytöstä, on suomalaisten oikeudenkäyntien tutkimisessa etnografista tutkimusotetta hyödynnetty harvoin. Artikkelin toisen kirjoittajan kenttätyöhön pohjaten havainnollistamme, minkälaista tietoa etnografialla saadaan Suomessa käydyistä, vähemmistökulttuurien edustajia koskevista rikosoikeudenkäynneistä. Tarkastelemme niin kutsutun kulttuurisen asiantuntijuuden rakentumista oikeudenkäynneissä, sekä tutkimme oikeussubjektin toimijuuden määrittymistä suhteessa sukupuoleen ja kulttuuritaustaan. Kuvatut oikeustapaukset piirtävät esiin suomalaisen oikeusjärjestelmän sokeita pisteitä liittyen kulttuuritaustan ja erilaisten haavoittuvuustekijöiden huomiointiin rikosasioita ratkottaessa. Etnografinen tutkimusote mahdollistaa oikeudenkäynnin dynamiikan ja eri toimijoiden välisten suhteiden tarkastelun sisältäpäin, mikä antaa tietoa arkisista lainkäytön neuvotteluista, jotka jäävät tuomioistuimen oman dokumentoinnin ja lakitekstien ulkopuolelle.

see all

Series: Oikeus
ISSN: 0356-4037
ISSN-L: 0356-4037
Volume: 49
Issue: 4
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 513 Law
Subjects:
Copyright information: © Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys OYY ry.