University of Oulu

Kukkohovi, Saara; Kääriäinen, Maria; Tuomikoski, Anna-Maria; Kuivila, Heli; Juntunen, Jonna; et al. (2020) Opiskelijaohjaajien ohjausosaaminen viidessä eri Euroopan maassa. Hoitotiede 32(3), 191–203.

Opiskelijaohjaajien ohjausosaaminen viidessä eri Euroopan maassa

Saved in:
Author: Kukkohovi, Saara1; Kääriäinen, Maria2,3,4; Tuomikoski, Anna-Maria5;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala
3Medical Research Center Oulu
4Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
5Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Kontinkankaan kampus
6College of Nursing in Celje, Slovenia
7Politecnica delle Marche University, Ascoli Piceno, Italia
8Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Liettua, Faculty of Nursing
9Alicanten yliopisto, Espanja Nursing Department, Clinical Nursing Research Group
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021121761590
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-12-17
Description:

Tiivistelmä

Ohjattu harjoittelu on keskeinen osa sairaanhoitajaopintoja. Harjoittelun ohjaajien ohjausosaaminen on tärkeää opiskelijoiden tehokkaan oppimisen mahdollistamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja vertailla opiskelijaohjaajien itsearvioimaa opiskelijaohjausosaamista ohjatussa harjoittelussa viidessä eri Euroopan maassa. Tämä tutkimus on toteutettu poikkileikkaustutkimuksena, jonka aineisto on kerätty terveydenhuollon organisaatioista opiskelijoita ohjaavilta sairaanhoitajilta Espanjasta, Italiasta, Liettuasta, Sloveniasta ja Suomesta (n=1604) vuosina 2016–2019. Aineisto kerättiin Opiskelijaohjausosaaminen-mittarilla, joka sisältää 43 väittämää, joista muodostettiin seitsemän summamuuttujaa: opiskelijaohjauskäytännöt työyksikössä, ohjaajan ominaisuudet, ohjaajan motivaatio, ohjauksen tavoitteellisuus, reflektiivinen ohjauskeskustelu, opiskelijalähtöinen arviointi ja kehittävä palautteenanto. Aineisto analysoitiin tilastollisia menetelmiä käyttäen.

Opiskelijaohjausosaamisen keskiarvot vaihtelivat välillä 3,30–3,63 (1=täysin eri mieltä — 4=täysin samaa mieltä). Parhainta osaaminen oli reflektiivisen ohjauskeskustelun osa-alueella ja heikointa osaaminen oli käytännöt työyksikössä osa-alueella. Slovenialaiset arvioivat osaamisensa parhaimmaksi ja italialaiset heikoimmaksi. Suomalaiset arvioivat osaamisensa toiseksi heikoimmaksi.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää opiskelijaohjaajien ja heidän koulutuksensa kehittämisessä. Ohjaajien tulisi tuntea paremmin työyksikkönsä ohjauskäytännöt, kehittää arviointiosaamistansa ja huomioida tavoitteellisuus ohjauksessa. Ohjauskoulutuksen olisi hyvä vastata näihin osaamistarpeisiin.

see all

Abstract

The mentoring competence in the clinical practice of five European countries

Clinical practice is an essential part of nursing education. Mentoring competence of mentors is critical for nursing student’s practical learning. The purpose of this cross-sectional study was to describe and compare how mentors self-evaluate their mentoring competence in the clinical practice of five European countries. The data was collected from mentors who are registered nurses working in healthcare organizations in five countries: Finland, Italy, Lithuania, Slovenia, and Spain during 2016–2019 (n=1604). Data was collected with Mentor Competence Instrument, which includes seven sum-variables and 43 items: mentoring practices in the workplace, mentor’s characteristics, motivation of the mentor, goal orientation in mentoring, reflection during mentoring, student-centered evaluation and constructive feedback. The data was analyzed using statistical methods.

The averages of the mentor’s competence varied between 3,30–3,63 (1=completely disagree — 4=completely agree). The highest competence was in the area of reflection during mentoring, whereas the lowest competence was in the area of mentoring practices in the workplace. The Slovenian mentors evaluated their competence highest and Italians evaluated their competence lowest. Finnish mentors evaluated their competence second lowest.

The results of this study can be used for developing a mentor’s competence and education. Mentors should be more aware of mentoring practices in the workplace, develop their evaluation skills and pay attention to goal orientation in mentoring. Mentor education should respond to these needs.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 3
Pages: 191 - 203
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2020.