University of Oulu

Hanovská, Lenka (2021) Modernizace české filozofie na základě zvýznamnění pojmu osoby : je personalismus Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky formou individualismu? Dějiny - Teorie - Kritika 1/2021, 59-83.

Modernizace české filozofie na základě zvýznamnění pojmu osoby : je personalismus Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky formou individualismu?

Saved in:
Author: Hanovská, Lenka1
Organizations: 1Faculty of Education, University of Oulu, Finland
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201041129
Language: Czech
Published: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2021
Publish Date: 2022-02-10
Description:

Abstraktní

Studie se zabývá pojmem osoby u dvou významných teoretiků české filozofie První republiky, Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky. Ukazuje, že jejich časté užití pojmu osoby, respektive individuality přímo souvisí s probíhajícím procesem modernizace filozofie v celé Evropě. Text ověřuje, zda Vorovkova a Pelikánova snaha ukotvit moderní filozofii v pojmu osoby vyplývá z rostoucího vlivu individualismu, zda představuje formu individualismu. Ověření probíhá na základě analýzy recepce a interpretace významu pojmu osoby v autorských textech publikovaných v časopise Ruch filosofický. Studie pojem rekonstruuje pod zorným úhlem otázky, v jakém smyslu je osoba podstatná právě ve své singularitě jako individuum. Individualismus, jenž má být zhodnocen, je zprvu specifikován podle definice T. G. Masaryka a následně ověřován na rekonstrukci pojmu osoby. Myšlení o osobě/individualitě je posuzováno v rámci evropského, českého a historického kontextu. Interpretace pojmu osoby ve filozofii F. Pelikána a K. Vorovky vede k reflexi distinktivního úseku historie české filozofie a současně slouží ke zhodnocení přítomnosti a míry individualismu v tradici českého moderního myšlení.

see all

Abstract

Modernisation of Czech Philosophy Based on Emphasising the Concept of Person : Is Ferdinand Pelikán’s and Karel Vorovka’s Personalism a Form of Individualism?

This study deals with the concept of person in the works of Ferdinand Pelikán and Karel Vorovka, two major theorists of Czech philosophy in the Interwar Era. It shows that their frequent use of the term ‘person’ and their focus on individuality were directly linked to the then ongoing process of modernisation of philosophy throughout Europe. The aim of this study is to check whether Vorovka’s and Pelikán’s effort to base modern philosophy on the concept of person was due to a growing influence of individualism, that is, whether it is a form of this direction of thought. Verification of this initial hypothesis is based on analysing the reception and interpretation of the importance of the concept of person in the two authors’ texts published in the Ruch filosofický journal. The study reconstructs the concept with respect to inquiry into the sense in which a person is crucial in its singularity as an individual. The individualism that is to be evaluated is initially specified according to the T. G. Masaryk’s definition and subsequently verified using a reconstruction of the concept of person. The expressed views of person/individuality are assessed within European, Czech, and historical contexts. Interpretation of the concept of person in the philosophy of Ferdinand Pelikán and Karel Vorovka leads to a reflection upon a distinct period in the history of Czech philosophy and offers an evaluation of the presence and level of individualism in the tradition of Czech modern thought.

see all

Series: Dějiny-teorie-kritika
ISSN: 1214-7249
ISSN-E: 2464-5370
ISSN-L: 1214-7249
Issue: 1/2021
Pages: 59 - 83
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 611 Philosophy
Subjects:
Copyright information: © 2021 Faculty of Humanities, Charles University.