University of Oulu

Mäki-Asiala M, Palomaa A-K & Pölkki T. 2020. Hoitotyöntekijöiden käsityksiä vauvojen kivunarvioinnista, lääkkeettömästä kivunhoidosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä lastenosastoilla. Tutkiva Hoitotyö 18(3), 18–25.

Hoitotyöntekijöiden käsityksiä vauvojen kivunarvioinnista, lääkkeettömästä kivunhoidosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä lastenosastoilla

Saved in:
Author: Mäki-Asiala, Mariaana1; Palomaa, Anna-Kaija1; Pölkki, Tarja2
Organizations: 1Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopistollinen sairaala
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201132141
Language: Finnish
Published: Fioca, 2020
Publish Date: 2022-01-13
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyöntekijöiden käsityksiä vauvojen kivunarvioinnista ja lääkkeettömästä kivunhoidosta sekä siihen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä lastenosastoilla.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin vuonna 2018 kokonaisotantana kyselylomakkeella hoitotyöntekijöiltä (N=268), jotka työskentelivät sairaanhoitajina, kätilöinä, lastenhoitajina tai lähi- ja perushoitajina erään suomalaisen yliopistosairaalan lastenosastoilla. Analyysi tehtiin kuvailevilla menetelmillä.

Tutkimuksen tulokset: Osallistujien mielestä kipumittarit olivat tarpeellisia apuvälineitä, ja vauvan vanhemmat oli tärkeä ottaa mukaan kivunarviointiin. Kivunarvioinnin ajateltiin vaikuttavan toteutettavaan kivunhoitoon. Kipumittareiden käyttö vauvojen kivunarvioinnissa oli kuitenkin vähäistä. Lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmien käyttö ja ohjaus ei ollut kaikilta osin riittävää ja niiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys. Moniammatillista yhteistyötä arvioitiin kriittisesti, ja siihen esitettiin parannusehdotuksia.

Päätelmät: Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvien toimintamallien kehittämisessä sekä vauvojen kivunarvioinnin ja -hoidon yhtenäistämisessä. Moniammatillista yhteistyötä kivunhoidossa tulisi kehittää koulutuksellisilla interventioilla.

see all

Abstract

Nursing staff’s perceptions about infants’ pain assessment and non-pharmacological pain alleviation related to interprofessional collaboration at pediatric wards

Aim: The aim of this study was to describe nursing staff’s perceptions about infants’ pain assessment and nonpharmacological pain alleviation as well as interprofessional collaboration related to it at pediatric wards.

Data and methods: The data were collected in 2018 on a total sample basis through a questionnaire from the nursing staff (N=268) who worked as nurses, midwives or practical nurses at pediatric wards in a Finnish university hospital. The data were analysed using descriptive statistical methods.

Results: Participants considered both pain assessment scales and parental involvement in pain assessment important. Although pain assessment was thought to influence the performed treatment, only a few participants regularly used pain assessment scales. The use and counselling of nonpharmacological pain relieving methods were not adequate in all aspects and there was a statistically significant association between them. Interprofessional collaboration with own and other professional groups was critically evaluated and some improvements were proposed.

Conclusions: The results of the study can be used to develop interprofessional collaboration approaches and to integrate pain assessment and management among infants. Interprofessional collaboration in pain management should be further developed by educational interventions.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 18
Issue: 3
Pages: 18 - 25
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Fioca 2020.