University of Oulu

Vauhkonen, Anneli; Saaranen, Terhi; Pajari, Juha; Salminen, Leena; Koskinen, Camilla; Koskinen, Monika; Koivula, Meeri; Lähteenmäki, Marja-Leena; Sjögren, Tuulikki; Korpi, Hilkka; Ryhtä, Iina; Mikkonen, Kristina; Kääriäinen, Maria; Sormunen, Marjorita (2020) Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien digitaalinen osaaminen. Hoitotiede 32(3), 204-217.

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien digitaalinen osaaminen

Saved in:
Author: Vauhkonen, Anneli1; Saaranen, Terhi Kristiina1; Pajari, Juha1;
Organizations: 1Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos
2Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos
3Universitetet i Stavanger, Det helsevitenskaplige fakultet, avdelning for omsorg og etikk
4Åbo Akademi, Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, Hoitotieteen laitos
5Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
6Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma
7Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden opettajankoulutus
8Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
9Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
10Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos ja Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201189142
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2022-01-18
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajien (n=388) digitaalista osaamista osana TerOpe-hanketta. Aineisto kerättiin DigCompEdu CheckIn Self-reflection Tool -itsearviointityökaluun perustuvalla mittarilla, joka sisälsi 21 (strukturoitua) väittämää ja yhden avoimen kysymyksen. DigCompEdu-viitekehyksen kuutta osa-aluetta (ammatillinen sitoutuminen, digitaaliset resurssit, opettaminen ja oppiminen, arviointi, oppijoiden voimaannuttaminen ja oppijoiden digitaalisen osaamisen tukeminen) käytettiin sekä määrällisen aineiston keskiarvomuuttujien muodostamisessa että laadullisen aineiston deduktiivis-induktiivisen analyysin runkona.

Opettajat olivat motivoituneita kehittämään digitaalista osaamistaan ja kokivat sen kehittämisen tarpeelliseksi. He laativat ja hallinnoivat digitaalista opetusmateriaalia ja käyttivät digitaalista teknologiaa säännöllisesti opetuksessa. Vähäiset resurssit, kuten riittämätön aika, tuki ja koulutus, vähensivät opettajien mahdollisuuksia kehittää digitaalista osaamistaan ja digitaalisen teknologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa.

Tuloksia voidaan hyödyntää soteku-alan opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä terveystieteiden opettajakoulutuksen kehittämisessä. Opettajat tarvitsevat aikaa, tukea, koulutusta ja käyttäjäystävällisiä järjestelmiä digitaalisen teknologian hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa.

see all

Abstract

The purpose of the study was to describe the digital competence of social, health care and rehabilitation educators (n=388) as part of the TerOpe project. The data were collected using the DigCompEdu CheckIn Self-reflection Tool, which contained 21 (structured) variables and one open-ended question. DigCompEdu Framework containing six areas (professional engagement, digital resources, teaching and learning, assessment, empowering learners, and facilitating learners’ digital competence) was used in forming the mean variables of the quantitative data, and as a framework in the deductive-inductive analysis of qualitative data.

The educators were motivated to develop their digital competence and felt the development necessary. They created and managed digital teaching materials and used digital technology in teaching regularly. Limited resources, such as inadequate time, support and training, reduced educators’ ability to develop their digital competence and to use digital technologies in teaching and learning.

The results can be used to develop continuing and in-service education of social, health care and rehabilitation educators, and teacher education in health sciences. Educators need time, support, education and user-friendly systems to utilize digital technology in teaching and learning.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 3
Pages: 204 - 217
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2020.