University of Oulu

Ronkainen, Sanna; Mikkonen, Kristina; Ruotsalainen, Heidi; Kääriäinen, Maria (2020) Hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia opettajan organisoimasta ryhmäohjauksesta ohjatussa harjoittelussa. Hoitotiede 32(3), 142-153.

Hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia opettajan organisoimasta ryhmäohjauksesta ohjatussa harjoittelussa

Saved in:
Author: Ronkainen, Sanna1; Mikkonen, Kristina2; Ruotsalainen, Heidi3;
Organizations: 1Oulun ammattikorkeakoulu, Hoitoalat
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala ja kuntoutus
4Oulun yliopistollinen sairaala, Medical Research Center Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201189147
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2022-01-18
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia ryhmäohjauksesta ohjatun harjoittelun aikana. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla keväällä 2015 yhden ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoilta (n=10), joilla oli kokemusta opettajan organisoimasta ryhmäohjauksesta ohjatussa harjoittelussa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Opiskelijoiden kokemukset ryhmäohjauksesta liittyivät ohjausosaamiseen- ja käytäntöihin, ryhmäytymiseen, oppimiskokemusten reflektointiin sekä opiskelijan osaamisen tunnistamiseen. Ohjausosaaminen ja -käytännöt koettiin opettajan osallisuutena, ohjausresursseina ja ohjaustoiminnan kehittämisenä. Ryhmäytyminen sisälsi ryhmän muodostumisen ja toiminnan. Oppimiskokemusten reflektointi ilmeni tavoitteelliseen oppimiseen ohjauksena, merkityksellisten asioiden pohtimisena ja haasteellisten tilanteiden käsittelemisenä. Opiskelijan osaamisen tunnistamisessa oli tärkeää arvioinnin monitahoisuus ja toteuttaminen sekä opiskelijan ammatillinenosaaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää ryhmäohjauksen ja opiskelijan oppimisprosessin kehittämisessä.

see all

Abstract

The purpose of this study was to describe nursing students experiences of group mentoring during clinical practice. The data was collected at a university of applied science by semi-structured interviews in spring 2015. The participants (n=10) were nursing students with experiences of group mentoring, which was organized by a nurse teacher. The data was analyzed using content analysis.

The students ́experiences regarding group mentoring involved mentoring competence and practices, forming a group, reflecting on learning experiences and the identification of the student ́s competence. Mentoring competence and practices were experienced in the form of nurse teachers ́participation, resource control and developing of mentoring activities. Forming a group includes group formation and activities. Reflection of learning experiences revealed goal-directed learning mentoring, considering of relevant issues and dealing with the challenging situations. It was important in recognizing the identification of the student ́s competence that the assessment was multilateral and that it involved the implementation of the students’ professional competence. The results can be utilized in the development of group mentoring and students’ learning process.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 3
Pages: 142 - 153
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2020.