University of Oulu

Lithovius E, Melender H-L, Kanste O, Vähänikkilä H, Rajala M. Yliopistosairaalassa alateitse synnyttäneiden naisten tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon – kyselytutkimus. Tutkiva Hoitotyö 19(3), 12–22.

Yliopistosairaalassa alateitse synnyttäneiden naisten tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon : kyselytutkimus

Saved in:
Author: Lithovius, Eevaleena1; Melender, Hanna-Leena1; Kanste, Outi1;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Väestötutkimuksen infrastruktuuri, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201189153
Language: Finnish
Published: Fioca, 2021
Publish Date: 2022-10-04
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata alateitse synnyttäneiden naisten tyytyväisyyttä synnytyksenaikaiseen hoitoon ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä yliopistosairaalassa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin kolmen kuukauden aikana vuonna 2020 yhdessä suomalaisessa yliopistosairaalassa kyselylomakkeella, joka sisälsi Synnyttäjän tyytyväisyys synnytyksenaikaiseen hoitoon (SynTy) -mittarin sekä avoimen kysymyksen. Kyselylomakkeen palautti 401 synnyttäjää. Vastausprosentti oli 80. Monivalintakysymysaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoimen kysymyksen aineisto sisällönanalyysilla.

Tulokset: Synnyttäjät olivat suurelta osin tyytyväisiä synnytyksenaikaiseen hoitoon. Tyytyväisimpiä oltiin yksityisyyteen, sallittuun tukihenkilöiden määrään, kätilön rauhallisuuteen, kätilön antaman kannustuksen määrään ja saadun tiedon ymmärrettävyyteen. Tyytymättömimpiä oltiin hallinnan tunteen säilymiseen, perheen kanssa keskenään vietetyn ajan määrään synnytyksen jälkeen sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa kivunhallintaan, liikkua synnytyksen aikana ja vaikuttaa synnytyksen edistymiseen.

Johtopäätökset: Alateitse synnyttäneet naiset olivat suurelta osin tyytyväisiä synnytyksenaikaiseen hoitoon. Synnytykseen valmistautumista varten tulee synnyttäjille opettaa hengitys- ja rentoutumistekniikoita sekä ohjata ja tukea heitä liikkumiseen ja fysiologisesti sopiviin asentoihin. Tulevaisuudessa on tarpeen tutkia keisarileikkauksella synnyttäneiden tyytyväisyyttä synnytyksenaikaiseen hoitoon ja kaikkein pisimpien synnytysmatkojen merkitystä naisten tyytyväisyydelle sekä heidän auttamismenetelmiään pitkän matkan aikana.

see all

Abstract

Aim: To describe satisfaction with intrapartum care of women who have had a vaginal birth in a university hospital and factors associated with their satisfaction.

Data and methods: The data was collected in a Finnish university hospital with a questionnaire, including the Maternal Satisfaction with Intrapartum Care (MatSatIC) instrument and an open question, during three months in 2020. The questionnaire was returned by 401 women and the response rate was 80%. Data based on multiple choice questions was analyzed statistically and data collected with an open question was analyzed using content analysis.

Results: For the greatest part, the women were satisfied with the intrapartum care they received. The best satisfaction scores were related to privacy in the delivery room, the number of support persons allowed by the hospital, the calmness of the midwife, the amount of encouragement received from the midwife and the understandability of the information received. The highest dissatisfaction scores were related to maintaining a feeling of control, the amount of time spent with family after the delivery, as well as possibilities to influence pain control, move during the labour and influence the progress of the labour.

Conclusions: Women who have had a vaginal birth, were mostly satisfied with the intrapartum care they received. It was concluded that women should be taught breathing and relaxing techniques to prepare them for giving birth, and they should be guided and supported to move and take physiologically appropriate positions during their labour and delivery. Future research needs are related to satisfaction with care of women who have had a caesarean section as well as significance of the longest distances to the birth hospital on women’s satisfaction and interventions to help them during a long distance travelled for birth.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 19
Issue: 3
Pages: 12 - 22
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2021 Tutkiva Hoitotyö.