University of Oulu

Keinänen, Anna-Leena; Lähdesmäki, Raija; Mikkonen, Kristina; Kääriäinen, Maria (2020) Suun terveydenhuollon ammattihenkilöstön opiskelijaohjausosaaminen. Suun terveydeksi 4/2020, ss. 26-33.

Suun terveydenhuollon ammattihenkilöstön opiskelijaohjausosaaminen

Saved in:
Author: Keinänen, Anna-Leena1,2; Lähdesmäki, Raija3; Mikkonen, Kristina4;
Organizations: 1Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Oulun ammattikorkeakoulu, Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
3Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
4Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, MRC Oulu
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201199396
Language: Finnish
Published: Suun terveydenhoidon ammattiliitto, 2020
Publish Date: 2022-01-19
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Koulutusrakenteiden muutokset edellyttävät opiskelijaohjausosaamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien opiskelijaohjausosaamista ja taustamuuttujien yhteyttä siihen suun terveydenhuollossa.

Tutkimusasetelma, aineisto ja menetelmät: Tutkimusasetelmana oli poikkileikkaustutkimus. Aineisto kerättiin Opiskelijaohjausosaamisen — mittarilla syksyllä 2017 Suomen Hammaslääkäriliiton sivustolle (tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi) kirjautuneissa terveyskeskuksissa työskenteleviltä hammaslääkäreiltä, suuhygienisteiltä ja hammashoitajilta (N=3209) sekä Ohjaajahammaslääkärikoulutuksen käyneiltä hammaslääkäreiltä (N=26). Vastausprosentti oli 34.2 % (N=1097). Aineisto analysoitiin IBM SPSS 22.0 -ohjelmalla. Aineiston kuvailussa käytettiin frekvenssi- ja prosenttilukuja sekä tunnuslukuja. Taustatietojen ja summamuuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä testattiin Kruskal-Wallisin testillä. Tilastollisen merkitsevyystestin rajana pidettiin p < 0.05.

Tutkimustulokset: Vastaajat arvioivat ohjausosaamisensa tyydyttäväksi opiskelijan oppimisen tukemisen, ohjauskeskustelun ja kehittävän palautteen antamisen osalta. Työyksikön opiskelijaohjauskäytäntöjen ja toimintatapojen tunteminen, ohjaajan motivaatio ja tavoitteellinen ohjaus ja opiskelijalähtöinen arviointi arvioitiin heikoksi. Opiskelijaohjauskoulutukseen osallistumisella oli yhteys opiskelijaohjausosaamiseen.

Johtopäätökset: Opiskelijaohjausosaamisessa on kehitettävää kaikilla osaamisen alueilla, erityisesti ohjauskäytäntöjen tuntemisessa, ohjauksen tavoitteellisuudessa, opiskelijalähtöisessä arvioinnissa ja ohjaajan motivaatiossa. Opiskelijaohjauskoulutuksia tarvitaan ohjausosaamisen kehittämiseksi.

see all

Series: Suun terveydeksi
ISSN: 1457-408X
ISSN-L: 1457-408X
Issue: 4/2020
Pages: 26 - 33
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © 2020 Kirjoittajat ja Suun terveydenhoidon ammattiliitto.