University of Oulu

Timonen, L., Tuomela, A., Oikarinen, H. & Harmoinen, S. (2021). Omaopettajaohjauksen merkityksiä ja kyseenalaistamisia kiinnittymisen viitekehyksessä. Yliopistopedagogiikka, 28(1), 1-18. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/05/27/omaopettajaohjauksen-merkityksia-ja-kyseenalaistamisia/

Omaopettajaohjauksen merkityksiä ja kyseenalaistamisia kiinnittymisen viitekehyksessä

Saved in:
Author: Timonen, Laura1; Tuomela, Anu1; Oikarinen, Hanna2;
Organizations: 1Nano- ja molekyylitieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Lapin yliopisto
3Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022021619574
Language: Finnish
Published: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum, 2021
Publish Date: 2022-02-17
Description:

Tiivistelmä

Yliopisto-opiskelijoiden omaopettajaohjaus on oppiaineen asiantuntijan ohjauksellista, kiinnittymiseen tähtäävää vuorovaikutusta opiskelijan kanssa. Tämänkaltaisen ohjauksen merkitysten tutkimuksessa opiskelijoiden näkökulma on vallitseva ja merkitysten kyseenalaistaminen vähän tutkittu aihe. Ohjauksessa syntyvät merkitykset konstruoidaan yhteisesti, jolloin myös ohjaajan näkökulma on tärkeä. Artikkeli esittelee tutkimuksen omaopettajien näkökulmasta omaopettajaohjauksen merkityksiin, niiden kyseenalaistamisiin sekä kyseenalaistamisten lähteisiin holistisessa kiinnittymisen mallissa. Kahdeksan fysiikan omaopettajan puolistrukturoidun haastattelun aineisto- ja teorialähteisen analyysin yhdistelmänä syntyi kaksitoista omaopettajaohjauksen merkitystä ja viisi kyseenalaistamista. Valitussa kiinnittymisen mallissa ne liittyivät pääasiassa yliopiston rakenteellisiin vaikutteisiin, yliopiston ja opiskelijan sosiopsykologisiin vaikutteisiin, sekä opiskelijan behavioristiseen kiinnittymiseen. Tulosten mukaiset omaopettajaohjauksen merkitykset rajautuvat alueille, joilla valitun mallin mukaan on vaikutusta opiskelijan kiinnittymiseen. Kiinnittymiseen mahdollisesti vaikuttavia osa-alueita jäi myös merkitysten ulkopuolelle, mikä nostetaan esiin pohdinnassa. Kyseenalaistamisia tutkimalla löydettiin merkitysten ristiriitoja, joiden kautta päästään kiinni omaopettajaohjauksen kehittämiseen kiinnittymistä tukevaksi, kiinnittymisen kritiikki huomioiden.

see all

Abstract

Tutor teaching of university students is an engagement aiming counceling interaction between a professional of a discipline and a student. In previous studies about the meanings of similar counceling the perspective of the student seems dominant and the questioning of the meanings seems lacking. As the meanings of counceling are constructed together, the perspective of the councelor is important as well. In this article, the meanings of tutor teaching, the questioning of these meanings and the sources of the questionings are being examined, from the perspective of tutor teachers within a holistic model of engagement. Semistructured interviews of eight university physics tutor teachers were analyzed with inductive and deductive content analysis, resulting in twelve categories of meanings and five of questionings. Within the chosen model of engagement, they were mostly connected to structural influences of university, the sociopsychological influences of university and student, and the behavioral engagement of the student. The resulting meanings of tutor teaching were limited to sections, which according to the chosen model affect student engagement. Some engagement effective sections were left outside the meanings, which is brought up in the discussion. By examining the questionings, conflicts of meanings were found, through which the development of tutor teaching towards better supporting engagement is commented, acknowledging the critique of engagement.

see all

Series: Yliopistopedagogiikka
ISSN: 2242-8070
ISSN-E: 2242-8070
ISSN-L: 2242-8070
Volume: 28
Issue: 1
Pages: 1 - 18
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
114 Physical sciences
Subjects:
Funding: Laura Timosen työskentelyä on rahoittanut Oulun LUMA-keskus sekä Oulun yliopiston Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö. Anu Tuomelan työskentelyä on artikkelin analyysi- ja kirjoitusprosessin aikana rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto.
Copyright information: Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/