University of Oulu

Çelik, İ. (2020). Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 782-794. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-420308

Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi

Saved in:
Author: Celik, İsmail1
Organizations: 1Oulu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Finlandiya
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022030822325
Language: Turkish
Published: Abant Izzet Baysal Universitesi, 2020
Publish Date: 2022-03-08
Description:

Öz

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri ve eleştirel düşünme becerilerinin, çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile ilişkilerini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’de bir üniversitede öğrenim gören 370 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların 225’i kız, 145’i ise erkektir. Araştırmadaki veriler, Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri, Karar Verme Stilleri Ölçeği, UF/EMI (University of Florida Engagement, Maturity and Innovativeness) Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçeklerden toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi ve aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulguya göre, çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin davranışsal, prosedürsel ve meta-bilişsel alan boyutları eleştirel düşünme eğilimleri ve karar verme stilleri tarafından anlamlı olarak yordanmaktadır. Eleştirel düşünme eğiliminin yenilikçilik boyutu davranışsal, prosedürsel ve meta-bilişsel alanları yordayan en önemli değişken olarak bulunmuştur. Yenilikçilik ve bilişsel olgunluk ile birlikte rasyonel karar verme stilinin meta bilişsel alanla ilgili olumlu ilişkisi, eleştirel düşünen bir üniversite öğrencisinin İnternette eriştiği bilgiyi daha iyi yorumlayıp değerlendirebileceğinin göstergesi olabilir.

see all

Abstract

Investigation of relationships between university students’ online information search strategies, critical thinking dispositions and decision making styles

The aim of the current study was to explore the relationships between university students’ online information searching strategies, critical thinking dispositions, and their decision-making styles. The participants of the study consisted of 370 students at a university in Turkey. 225 of the participants are female and 145 are males. The data in the study were collected using the Online Information Searching Strategy Inventory, Decision-Making Style Scale and UF/EMI Critical Thinking Disposition Instrument. Descriptive statistics, correlation analysis and stepwise regression analysis were used in the analysis of the data collected from university students. According to findings in the current study, behavioral, procedural and metacognitive domain of online information search strategies were significantly predicted by critical thinking dispositions and decision making styles. The Innovativeness dimension of the critical thinking dispositions was found to be the most important variable that predicted behavioral, procedural, and meta-cognitive domains. Rational decision-making style, innovativeness and cognitive maturity were found to be the predictors of meta-cognitive strategies. This finding indicates that university students with higher disposition to think critically can better interpret and evaluate the information on the Internet

see all

Series: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
ISSN: 1303-0493
ISSN-E: 2148-4929
ISSN-L: 1303-0493
Volume: 20
Issue: 2
Pages: 782 - 794
DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-420308
OADOI: https://oadoi.org/10.17240/aibuefd.2020..-420308
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.