University of Oulu

Kurikkala, H., Simunaniemi, A.-M., Eskola, L., Forsten-Astikainen, R. & Korhonen, V. (2020). Kriittiset tapahtumat perheyritysten omistajajohtajien kokemuksellisen oppimisen taustalla. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(3), 68–85. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/99279

Kriittiset tapahtumat perheyritysten omistajajohtajien kokemuksellisen oppimisen taustalla

Saved in:
Author: Kurikkala, Heli1,2; Simunaniemi, Anna-Mari2; Eskola, Leena2;
Organizations: 1Tampereen yliopisto
2Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022032525305
Language: Finnish
Published: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2020
Publish Date: 2022-03-25
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia kriittisiä tapahtumia voidaan havaita perheyritysten omistajajohtajien kokemuksellisessa oppimisessa. Perheyritysten merkitys maamme taloudelle on suuri, sillä Suomessa työllistävistä yrityksistä 70 % on perheyrityksiä. Omistajajohtajien osaaminen ja valinnat ovat ratkaisevia perheyritysten uudistamiselle. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kymmenen suomalaisen omistajajohtajan haastatteluista, jotka kerättiin kolmesta menestyneestä, sukupolvenvaihdoksen läpikäyneestä perheyrityksestä. Merkittävistä tapahtumista kertovat narratiivit tunnistettiin kriittisten tapahtumien menetelmällä. Narratiiveissa esiintyvien teemojen avulla muodostettiin kuusi kriittisistä tapahtumista kertovaa tapahtumatyyppiä. Ne kertoivat haetusta ja saadusta tuesta, johtajan sisäistä motivaatiota vahvistavista tapahtumista, ristiriita-, muutos- ja valintatilanteista, sitouttavasta kasvuympäristöstä ja omistajuudesta, perheen ja yrittäjyyden välisestä tasapainoilusta sekä yrityksen ulkoisen toimintaympäristön haastavista ja auttavista tapahtumista. Huolimatta siitä, olivatko tapahtumat positiivisia vai negatiivisia, tapahtumat edistivät johtajana kasvamista kokemuksellisuuden kautta. Tutkimustulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta siitä, että yrittäjien tehtävässä kasvaminen tapahtuu enemmän kokemuksellisena oppimisena kuin muodollisen koulutuksen kautta. Omistajajohtajat myös kokivat työn kautta oppimisen sisäisenä motivaatiotekijänä. Tämä tutkimus tuottaa empiiristä tietoa kokemukselliseen oppimiseen liittyvään teoreettiseen keskusteluun, aikuis- ja johtamiskoulutuksiin sekä perheyrityskeskusteluun.

see all

Abstract

The critical incidents behind the experiential learning of family business owner-managers

This study examines the critical incidents behind the experiential learning of family business owner-managers. In Finland, 70 % of employing companies are family businesses, forming the bulk of the Finnish economy. The skills and choices of owner-managers are crucial to the renewal of family businesses. The data of this study consists of ten Finnish owner-managers’ interviews, gathered from three successful family businesses that have undergone business succession. The narratives of significant incidents were identified by using the critical incident technique. Through themes in the narratives, six types of critical incidents were identified related to the support sought and received, internal motivation, conflicts, changes and choices, the engagement of the growth environment and ownership, the balance between family and entrepreneurship, and to the company’s external operating environment as a challenger and helper. Even though events were positive or negative, they contributed to the growth of managers through experience. This study confirms previous research indicating, that the growth of entrepreneurs occurs more through experiential learning than through formal education. Owner-managers also saw learning through work as an internal motivating factor. This study provides empirical insight into the theory of experiential learning, leader- and adult education, and debate on family businesses.

see all

Series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja
ISSN: 1456-7989
ISSN-E: 2489-5822
ISSN-L: 1456-7989
Volume: 22
Issue: 3
Pages: 68 - 85
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Tutkimusta ovat rahoittaneet sen eri vaiheissa seuraavat tahot, joille halutaan esittää lämpimät kiitokset: Liikesivistysrahasto (LSR), Yksityisyrittäjäin Säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, Kerttu Saalasti säätiö, Ahti Pekkalan säätiö ja Tampereen yliopiston Tukisäätiön Ammattikasvatuksen rahasto.
Copyright information: © OKKA-säätiö sr.