University of Oulu

Korvola, M., Lotvonen, S., Siira, H., Kyngäs, H., & Saarela, K.-M. (2022). Lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä ja sen koulutuksesta. Gerontologia, 36(2), 158–171. https://doi.org/10.23989/gerontologia.111172

Lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä ja sen koulutuksesta

Saved in:
Author: Korvola, Maria1; Lotvonen, Sinikka1; Siira, Heidi1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, GeroNursing Centre
2Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022090557320
Language: Finnish
Published: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2022
Publish Date: 2022-09-05
Description:

Abstrakti

Kuntoutumista edistävän hoitotyön merkitys korostuu ikääntyvässä Suomessa. Tutkimusten mukaan kuntoutumista edistävä hoitotyö edistää ikääntyneiden toimintakykyä. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia tekemään ikääntyneen väestön tukemiseksi suunnitelman, jossa painotetaan kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä. Suuri osa valmistuneista lähihoitajista tulee työskentelemään ikääntyneiden parissa, joten lähihoitajien koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutumisesta ikääntyneiden palvelujärjestelmässä sekä ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön koulutuksesta ammatillisessa oppilaitoksessa. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2020 yksilöteemahaastatteluilla lähihoitajaopiskelijoilta (n=8). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Lähihoitajaopiskelijoiden kokemukset ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä liittyivät hoitajien ajankäyttöön, organisaation toimintaan, hoitajien osaamiseen, hoitajien asenteisiin, hoitajien omiin toimintatapoihin, organisaation toiminnan kehittämiseen, käytännönläheisen opetuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen, apuvälineiden käyttöä heikentäviin ja parantaviin tekijöihin sekä apuvälineiden teknologiaan tulevaisuudessa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koulutuksen sisältö ja käytännön työelämä eivät kohtaa. On välttämätöntä lisätä kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamista ja kehittää organisaatioiden toimintoja.

see all

Abstract

Practical nurse students’ experiences of restorative care for older adults and restorative care education

The meaning of restorative care is emphasized in ageing Finland. Studies show that restorative care promotes the functional ability of older adults. The Finnish elderly services law obliges municipalities to make a plan to support the elderly population with an emphasis on promoting living at home with the support of restorative care. Most of the graduating practical nurses will work among older adults, so the education should meet the needs of working life. The aim of this study was to produce new information on the implementation of restorative care in the service system for the elderly and on the restorative care education in vocational institutions. In autumn 2020, data were collected by individual focused interviews with graduating practical nurses (n=8). The data were analyzed by inductive content analysis. Practical nurse students’ experiences of restorative care were related to nurses’ time usage, the organization’s operation, nurses’ competence, nurses’ attitudes, nurses’ way of working, developing the organization’s operations, implementation and development of practical teaching, reducing and increasing the use of assistive devices, and the future of assistive device technology. In conclusion, the content of education and practical working life do not meet. It is necessary to increase competence in restorative care and develop the functions of organizations.

see all

Series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
ISSN-E: 0784-0039
ISSN-L: 0784-0039
Volume: 36
Issue: 2
Pages: 158 - 171
DOI: 10.23989/gerontologia.111172
OADOI: https://oadoi.org/10.23989/gerontologia.111172
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2022 Gerontologia. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/