University of Oulu

Huhtakangas, M., Tolvanen, M., Kyngäs, H., & Kanste, O. (2022). Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden arvioimana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(3). https://doi.org/10.23990/sa.107362

Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden arvioimana

Saved in:
Author: Huhtakangas, Moona1; Tolvanen, Mimmi2; Kyngäs, Helvi1;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Pohjois-Suomen syntymäkohortit, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022120569424
Language: Finnish
Published: Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2022
Publish Date: 2022-12-05
Description:

Abstrakti

Runsas palvelutarve aiheuttaa haasteita sekä asiakkaille itselleen että terveyspalvelujärjestelmälle asiakkaiden pyrkiessä saamaan tarpeitaan vastaavaa hoitoa. Vuorovaikutus on tärkeää asiakkaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohtaamisissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla lyhyt- ja pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden näkemyksiä vuorovaikutuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Lisäksi tarkoituksena oli testata samalla kohderyhmällä Patient-Professional Interaction Questionnaire PPIQ-mittarin faktorirakenteen yhdenmukaisuutta.

Aineisto kerättiin erään kaupungin hyvinvointipalveluiden pitkäaikaisesti (n=234) ja lyhytaikaisesti (n=261) paljon terveyspalveluja tarvitsevilta asiakkailta tammi-heinäkuussa 2020. Mittari sisälsi 16 vuorovaikutusta arvioivaa väittämää, jotka muodostavat neljä ulottuvuutta: tehokas kommunikaatio; kiinnostus asiakkaan näkemyksiä kohtaan; empatia; asiakkaan osallistaminen hoitoon. Kukin ulottuvuus sisälsi neljä väittämää. Aineisto analysoitiin Pearsonin khiin neliö -testillä, keski- ja hajontaluvuilla sekä Mann-Whitney U -testillä. Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alpha -reliabiliteettikertoimella ja mittausinvarianssia useamman ryhmän konfirmatorisella faktorianalyysillä.

Pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevat asiakkaat arvioivat vuorovaikutuksen ammattihenkilöiden kanssa keskimäärin heikommaksi kuin lyhytaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevat asiakkaat. Asiakkaan hoitoon osallistaminen oli keskeinen vuorovaikutukseen liittyvä tekijä pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden arvioimana. Useamman ryhmän konfirmatorisen faktorianalyysin perusteella PPIQ-mittarin rakenne ja lataukset olivat samanlaiset lyhyt- ja pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ryhmissä, mutta vastaukset eri väittämiin vaihtelivat ryhmien välillä.

Paljon terveyspalveluja tarvitsevan asiakkaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välinen toimiva vuorovaikutus on tärkeä osa asiakaslähtöisiä terveyspalveluja.

see all

Series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
ISSN-E: 2242-9298
ISSN-L: 0355-5097
Volume: 59
Issue: 3
Pages: 250 - 264
DOI: 10.23990/sa.107362
OADOI: https://oadoi.org/10.23990/sa.107362
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2022 Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.