University of Oulu

Cornér, T., Kajamaa, A., & Tuunainen, J. (2022). Ekspansiivinen oppiminen ja toiminnan yhteisen kohteen kehitys yrittäjyysyhteisön muutoslaboratoriossa. Teoksessa S. Lemmetty, & K. Collin (toim.), Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä (s. 193-217). Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84074

Ekspansiivinen oppiminen ja toiminnan yhteisen kohteen kehitys yrittäjyysyhteisön muutoslaboratoriossa

Saved in:
Author: Cornér, Tuija1; Kajamaa, Anu2; Tuunainen, Juha3
Organizations: 1Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
2Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
3Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022120569455
Language: English
Published: Jyväskylän yliopisto, 2022
Publish Date: 2022-12-05
Description:

Abstract

Tieteellisessä kirjallisuudessa on vain vähän näyttöä siitä, miten ajallisesti rajoittuneet (temporal) ja kehkeytyvät (emergent) organisaatiot oppivat yhteisöinä ja määrittelevät toimintansa kohteen tai olemassaolonsa tarkoituksen. Uuden tutkimustiedon tuottaminen on tärkeää myös niiden toiminnan oikeuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden ja jatkuvan oppimisen tukemiseksi. Analysoimme tässä luvussa moniorganisatorisen yrittäjyysyhteisön ekspansiivista oppimisprosessia ja toiminnan yhteisen kohteen kehittymistä muutoslaboratorioksi kutsutun kehittämisintervention aikana. Tunnistimme aineistosta kolme ekspansiiviseksi oppimiseksi tulkitsemaamme vaihetta, joiden myötä kehittämisinterventioon osallistuneiden toimijoiden toiminnan yhteinen kohde muodostui ja kehittyi: ongelmien analyysi, jossa osallistujien puhe keskittyi ongelmien kuvaamiseen ja kohde näyttäytyi ristiriitaisena ja vaikeatajuisena; ongelmien käsittely, jossa kohde alkoi saada ratkaisu-ulottuvuuksia; ja ratkaisun laatiminen, jossa kohde sanallistettiin yrittäjyysyhteisön uudenlaiseksi toimintamalliksi. Tässä luvussa kuvaamamme tutkimus lisää kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan perustuvaa ymmärrystä toiminnan yhteisen kohteen muodostumisesta ja kehittymisestä ajallisesti rajoittuneissa ja kehkeytyvissä organisaatioissa. Tutkimus tarjoaa lisäksi uutta tietoa muutoslaboratoriomenetelmän soveltamisesta vielä suhteellisen harvinaisissa moniorganisatorisissa konteksteissa. Tutkimus tuottaa myös tietoa jatkuvan oppimisen ja muutoksen mahdollisuuksista ja haasteista tällaisissa ja muissa monimutkaisissa toimintaympäristöissä.

see all

Series: SoPhi
ISSN: 1238-8025
ISSN-L: 1238-8025
ISBN: 978-951-39-9443-3
Pages: 193 - 217
Host publication: Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä
Host publication editor: Lemmetty, Soila
Collin, Kaija
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Kirjoittajat. Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/