University of Oulu

Korte et al., (2022). Pohjois-Suomen opettajien kokemuksia etäopetuksesta, teknologis-pedagogisesta osaamisesta sekä työn kuormittavuudesta COVID-19 pandemian aikana. Education in the North, 29(2) pp.94-11. https://doi.org/10.26203/NCS2-0V80

Pohjois-Suomen opettajien kokemuksia etäopetuksesta, teknologis-pedagogisesta osaamisesta sekä työn kuormittavuudesta COVID-19 pandemian aikana

Saved in:
Author: Korte, Satu-Maarit1; Körkkö, Minna2; Paksuniemi, Merja1;
Organizations: 1University of Lapland, Finland
2University of Oulu, Finland
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022120870057
Language: Finnish
Published: University of Aberdeen, 2022
Publish Date: 2022-12-08
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastelemme Lapin alueen opettajien etäopetukseen liittyviä kokemuksia COVID-19 -pandemian aikana. Opettajien etäopetuksen osaamistarpeiden tunnistamiseksi tutkimuksessa hyödynnetään kyselyaineistoa (N=164), joka on kerätty perusasteen ja toisen asteen opettajilta aikana, jolloin opettajat kohtasivat uusia pedagogisia haasteita etäopetukseen liittyen. Tutkimuksen tuloksia reflektoidaan teknologis-pedagogis-sisällöllisen tietämyksen mallin (TPACK) valossa. Tavoitteena on selvittää etäopetuksen toteuttamisen edellytyksiä ja haasteita opettajien osaamisen kannalta. Opettajien vastauksista voidaan päätellä, että kunnat olivat varautuneet etäopetukseen varsin eri tavoin. Joistakin kunnista etäopetuksen mahdollistavat työvälineet puuttuivat kokonaan. Opettajien työmäärän lisääntyminen ja heidän kokema työtyytyväisyys olivat yhteydessä käytössä olleisiin työnantajan antamiin digitaalisiin työvälineisiin. Opettajan perus- ja täydennyskoulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota opettajien monipuolisen teknologis-pedagogista osaamisen kehittämiseen, jotta opettajat pystyvät toimimaan aktiivisesti erilaisissa muuttuvissa opetus- ja oppimiskonteksteissa. Tutkimus selventää opettajien teknologis-pedagogisen osaamisen ulottuvuuksia, joita kehitettiin edelleen TPACK-mallin pohjalta.

see all

Series: Education in the north
ISSN: 0424-5512
ISSN-E: 2398-0184
ISSN-L: 0424-5512
Volume: 29
Issue: 2
Pages: 94 - 119
DOI: 10.26203/ncs2-0v80
OADOI: https://oadoi.org/10.26203/ncs2-0v80
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Korte et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/