University of Oulu

Lotvonen, S., Saarela, K-M., Tuomikoski, A-M., Kyngäs, H. & Siira, H. (2021). Kotihoidossa ikääntyneille toteutetut kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallit : kartoittava katsaus. Hoitotiede 33(2), s.86-101.

Kotihoidossa ikääntyneille toteutetut kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallit : kartoittava katsaus

Saved in:
Author: Lotvonen, Sinikka1; Saarela, Kaisa-Mari1; Tuomikoski, Anna-Maria2,1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
2Oulun ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022122273333
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2022-12-22
Description:

Tiivistelmä

Kartoittavassa katsauksen tarkoituksena oli kuvata, millaisia kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamalleja on toteutettu kotihoidossa ikääntyneille kotihoidon asiakkaille. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kotihoidon asiakkaiden kuntoutumista edistävän hoitotyön suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa. Haku tehtiin Scopus- (Medline), CINAHL-, Medic- ja Web of Science tietokantoihin ilman aikarajausta. Se tuotti 181 viitettä. Aineiston valintaprosessin jälkeen katsauksen aineiston muodostivat 16 kansainvälistä alkuperäistutkimusta, joissa oli kuvattu 14 erilaista toimintamallia, jotka analysoitiin kuvailevalla synteesillä. Katsauksen tulosten mukaan kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallit kohdistuvat ikääntyneet kotihoidon asiakkaisiin, joiden toimintakyky on alentunut. Toimintamalleissa keskeistä on kotihoitohenkilöstön täydennyskoulutus toimintamallin mukaiseen hoitotyöhön sekä ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Kuntoutumista edistävä hoitotyö toteutuu määräaikaisena yksilölliseen arviointiin perustuvana tavoitteellisena toimintana ja sisältää yleisesti lihasvoima, tasapaino, ja IADL (Instrumental Activities of Daily Living) -harjoituksia. Moniammatillisen kotihoitohenkilöstön toteuttamilla yksilölliseen toimintakyvyn arviointiin, kuntoutustavoitteisiin ja suunnitelmaan perustuvilla kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamalleilla saadaan merkittäviä tuloksia ikääntyneiden henkilöiden alaraajojen toimintakyvyn paranemiseen ja päivittäisistä toimista suoriutumisen helpottumiseen.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 33
Issue: 2
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2021 Hoitotiede.