University of Oulu

Elmiina Tahkola; Susanna Kinnunen; Jaana Juutinen; Minna Uitto (2022) Tunteet ruumiillisesti rakentuvina lasten välisissä suhteissa päiväkodissa. Journal of early childhood education research, 11 (3), 22-40. https://journal.fi/jecer/article/view/120093/75627

Tunteet ruumiillisesti rakentuvina lasten välisissä suhteissa päiväkodissa

Saved in:
Author: Tahkola, Elmiina1; Kinnunen, Susanna1; Juutinen, Jaana1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301102162
Language: Finnish
Published: Suomen varhaiskasvatus, 2022
Publish Date: 2023-01-10
Description:

Tiivistelmä

Tässä kerronnallisessa tutkimuksessa tarkastellaan tunteita ruumiillisesti rakentuvina lasten välisissä suhteissa päiväkodissa. Tutkimuksen teoreettinen tuki on ruumiillisuudessa ja tunteita kasvatuskontekstissa käsittelevissä tutkimuksissa. Tutkimuskysymyksenä on: Miten tunteet rakentuvat ruumiillisesti lasten välisissä suhteissa päiväkodissa? Tutkimuksen aineistona on video- ja havainnointimateriaali, joka tuotettiin kahdessa suomalaisessa 3–5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä. Tutkimus osoittaa, että tunteet lasten välisissä suhteissa rakentuvat dynaamisesti liikkeen, eleiden ja erilaisten puhetyylien kudelmana. Tunteet näyttäytyvät muuttuvien merkitysten ja kokemusten kokonaisuutena, joka rakentuu kussakin tilanteessa omanlaisekseen. Tutkimus korostaa tunteiden ruumiillisen rakentumisen moniulotteisuutta ja hienovaraisuutta lasten välisissä suhteissa, sekä herättää pohtimaan tunteisiin liittyviä käytänteitä päiväkodissa.

see all

Abstract

This narrative study explores emotions constructed as embodied in relations between children in day care centres. Theoretically, the study leans on studies of embodiment and emotions in the context of education. The research question is: How are emotions constructed as embodied in the relations between children in day care centres? The research material consists of video and observation material, which was produced in two Finnish day care centres in groups of children aged 3–5 years. The research illustrates that emotions in relations between children are constructed dynamically as a weave of movement, gestures, and different styles of speech. Emotions appear as an entity of changing meanings and experiences that is constructed in a unique way in each moment. The research highlights the multidimensionality and subtlety of emotions constructed as embodied in relations between children, as well as raises to consider the emotional practices in day care centres.

see all

Series: Journal of early childhood education research
ISSN: 2323-7414
ISSN-E: 2323-7414
ISSN-L: 2323-7414
Volume: 11
Issue: 3
Pages: 22 - 40
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Tämän artikkelin kirjoittamista on tukenut Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö ja Suomen Akatemia (hankkeen numero 332232).
Academy of Finland Grant Number: 332232
Detailed Information: 332232 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2022 Elmiina Tahkola, Susanna Kinnunen, Jaana Juutinen ja Minna Uitto. Peer-review under responsibility of the editorial board of the journal. Publication of the article in accordance with the Creative Commons Non-Commercial license. ISSN 2323-7414; ISSN-L 2323-7414 online. Suomen Varhaiskasvatus ry–Early Childhood Education Association Finland.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/