University of Oulu

Kaijalainen, Jutta; Harjula, Hanna; Anttonen, Vuokko; Tanner, Tarja (2021) Yläkoululaiset ja tupakkatuotteet, Suom Hammaslääkäril 2021; 1: 25–32.

Yläkoululaiset ja tupakkatuotteet

Saved in:
Author: Kaijalainen, Jutta1; Harjula, Hanna1; Anttonen, Vuokko1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2OYS
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265972
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2023-01-26
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Nuuskaaminen on aiempaa yleisempää nuorten keskuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin 7.-luokkalaisten nuuskaus- ja tupakointitottumuksia maaseudulla ja kaupungissa, eroja tyttöjen ja poikien välillä, tupakkatuotteiden hankkimisen helppoutta, tiedonsaantia tupakkatuotteista sekä nuorten ajatuksia niiden terveyshaitoista.

Menetelmät: Kyselytutkimus toteutettiin Muhoksen maaseutukunnassa (n = 143) ja Oulun kaupungin yhdessä yläkoulussa (n = 129) 2018–2019. Taustatietoina kerättiin ikä ja sukupuoli. Aineistoa kuvattiin tilastollisesti frekvenssein ja jakaumin, ja eroja ryhmien välillä verrattiin khiin neliö -testillä. Tupakan ja nuuskan hankkimisen helppoutta analysoitiin parametrittomalla Mann–Whitneyn testillä. Avoimet kysymykset analysoitiin laadullisen tutkimuksen keinoin.

Tulokset: Nuorten tupakkatuotteiden käyttö oli harvinaista, mutta tupakka- ja nuuskakokeilut tavallisia, etenkin maaseudulla. Tupakkatuotteiden hankkiminen koettiin maaseudulla helpommaksi. Nuoret olivat melko hyvin tietoisia tuotteiden terveyshaitoista, mutta riippuvuuden mainitsi vain 6 %. Eniten he saivat tietoa sosiaalisesta mediasta, internetistä, televisiosta/radiosta sekä kavereilta.

Johtopäätökset: Tupakkatuotteiden kokeilu on tavallista ja tämän tutkimuksen mukaan jopa yleisempää maalla kuin kaupungissa, joten kohdejoukot/-yksilöt ja terveysohjauksen ajankohta tulisi arvioida huolellisesti. Nuorten tietoisuutta tupakkatuotteiden aiheuttamasta riippuvuudesta on syytä lisätä.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 28
Issue: 1
Pages: 26 - 32
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen hammaslääkärilehti 2021. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.