University of Oulu

Anttila, Valtteri; Heikkinen, Tuomo; Vuollo, Ville (2022) Suuskannerien hyödyntäminen oikomishoidossa, Suom Hammaslääkäril 2022; 9: 30-35.

Suuskannerien hyödyntäminen oikomishoidossa

Saved in:
Author: Anttila, Valtteri1; Heikkinen, Tuomo1; Vuollo, Ville1
Organizations: 1Suun terveyden tutkimusyksikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265976
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2022
Publish Date: 2023-01-26
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Suuskannereita alettiin hyödyntää oikomishoidossa vuosituhannen vaihteessa, ja nykyään skannerien markkinat kasvavat jatkuvasti sitä mukaa, kun kalvo-oikominen yleistyy. Artikkelissa käsitellään suuskannerien toimintaperiaatteita ja käyttömahdollisuuksia ortodontiassa sekä vertaillaan niitä perinteisiin jäljentämismenetelmiin. Lisäksi luodaan katsaus skannauksen kehitykseen ja tämänhetkisiin markkinoihin.

Menetelmät: Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta. Aihetta käsitteleviä tuoreita artikkeleita etsittiin PubMed- ja Scopus-tietokannoista.

Tulokset ja johtopäätökset: Markkinoilla olevat skannerit hyödyntävät hyvin monenlaisia teknologioita. Suuskannerien tarkkuudessa on eroavaisuuksia: eräät skannerit tuottavat tarkempia digitaalisia jäljennöksiä kuin muut. Eroista huolimatta skannerien on osoitettu olevan kliinisesti riittävän tarkkoja, mutta niiden hinnat ovat vielä korkeita. Monissa tutkimuksissa on todettu, että opetteluvaiheen jälkeen työn tehokkuus ja potilastyytyväisyys ovat skannerilla työskenneltäessä merkittävästi paremmat kuin perinteisiä jäljennösmenetelmiä käytettäessä. Hammaslääkärin työhön kuuluu jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Uusi oikojasukupolvi on edellistä valmiimpi hyödyntämään digitaalisia laitteita, ja kynnys niiden käyttöönottoon madaltuu arkisen viestintäteknologian yleistyessä.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 29
Issue: 9
Pages: 30 - 35
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen hammaslääkärilehti 2022. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.