University of Oulu

Stranberg, T. E., Jyväkorpi, S., Urtamo, A., Pitkälä, K. H. & Kivimäki, M. (2022). Esigerastenia ja gerastenia ennustavat kuolemanvaaraa jopa vahvemmin kuin monisairastavuus. Suomen lääkärilehti 77, e32832. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/esigerastenia-ja-gerastenia-ennustavat-kuolemanvaaraa-jopa-vahvemmin-kuin-monisairastavuus/

Esigerastenia ja gerastenia ennustavat kuolemanvaaraa jopa vahvemmin kuin monisairastavuus

Saved in:
Author: Strandberg, Timo E.1,2,3; Jyväkorpi, Satu1,4; Urtamo, Annele1,5;
Organizations: 1Helsingin yliopisto
2Hus
3Oulun yliopisto, Elite
4Valtion ravitsemusneuvottelukunta
5Laurea ammattikorkeakoulu
6University College London
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301276080
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2022
Publish Date: 2023-01-27
Description:

Abstract

Background: Multimorbidity and frailty phenotype are common among people aged 75 and older, but there is little data on their independent contributions to prognosis.

Methods: In the Helsinki Businessmen Study, men born 1919–1934 were followed up from the 1960s. In 2011, multimorbidity, prefrailty and frailty phenotype were assessed in 528 home-living men (median age 82, interquartile range 80–86 years). Seven-year mortality was retrieved from the national register, and prognostic factors were analysed using Cox regression.

Results: The following groups were identified: group I: robust without multimorbidity (n = 135; 25% dead); group II: only prefrailty (n = 177; 44% dead); group III: only frailty (n = 27; 70% dead); group IV: only multimorbidity (n = 59; 37% dead); group V: multimorbidity + prefrailty (n = 107; 56% dead); group VI: multimorbidity + frailty (n = 23; 83% dead). In an adjusted model including disability, hazard ratios (with 95% confidence interval) with group I as reference were: II: 2.01 (95% CI 1.26–3.20); III: 3.68 (1.88–7.20); IV: 1.81 (1.00–3.28); V: 2.63 (1.61–4.28); VI: 4.83 (2.47–9.45).

Conclusions: Prefrailty and frailty phenotype predicted mortality similarly — or better — than multimorbidity and may thus provide extra prognostic value in older men.

see all

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Monisairastavuus ja gerastenia ovat yleisiä yli 75-vuotiailla, mutta niiden itsenäisestä ennustemerkityksestä on vähän tietoa.

Menetelmät: Helsingin Johtajatutkimuksessa seurataan 1919–1934 syntyneitä miehiä. Vuonna 2011 määritettiin monisairastavuus sekä esigerastenian ja gerastenian fenotyyppi 528:lta kotona asuvalta mieheltä (iän mediaani 82 v). Väestörekisterikeskuksesta saatiin 7 vuoden kuolleisuus, ja ennustemerkitys analysoitiin Coxin monimuuttujamallilla.

Tulokset: Miehillä, joilla ei ollut monisairastavuutta, esigerasteniaa tai gerasteniaa (n = 135), 7 vuoden kuolleisuus oli 25 %, pelkän esigerastenian fenotyyppisillä (n = 177) 44 % (riskisuhde 2,01; 95 %:n LV 1,26–3,20) ja pelkän gerastenian fenotyyppisillä (n = 27) 70 % (3,68; 1,88–7,20). Pelkästään monisairaiden (n = 59) kuolleisuus oli 37 % (1,81; 1,00–3,28), monisairaiden esigerasteenisten (n = 107) 56 % (2,63; 1,61–4,28) ja monisairaiden gerasteenisten (n = 23) 83 % (4,83; 2,47–9,45). Riskisuhteet ensimmäiseen ryhmään verrattuna laskettiin vakioidussa mallissa, joka sisälsi toiminnanvajeen.

Päätelmät: Esigerastenian ja gerastenian kliiniset fenotyypit ennustivat yli 75-vuotiaiden kotona asuvien miesten 7 vuoden kuolleisuutta yhtä hyvin tai paremmin kuin monisairastavuus. Fenotyypin määrittäminen antaa kliinistä lisäarvoa ennustearvioon.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 78
Article number: e32832
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2022.