University of Oulu

Ikäheimo, J., & Seitsonen, O. (2021). Maanmittauslaitoksen uusi ja tarkempi laserkeilausaineisto (Laserkeilausaineisto 5p) kuoppajäännösten tutkimuksessa. Muinaistutkija (2), 2-16.

Maanmittauslaitoksen uusi ja tarkempi laserkeilausaineisto (Laserkeilausaineisto 5p) kuoppajäännösten tutkimuksessa

Saved in:
Author: Ikäheimo, Janne1; Seitsonen, Oula1
Organizations: 1Oulun yliopisto, arkeologia
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301276116
Language: Finnish
Published: Suomen arkeologinen seura, 2021
Publish Date: 2023-01-27
Description:

Tiivistelmä

Maanmittauslaitos on tuottanut vapaasti saatavilla olevaa ilmalaserkeilausaineistoa yli kymmenen vuotta. Arkeologit ovat aktiivisesti käyttäneet Laserkeilausaineisto 2008–2019 -aineistoa tutkimuksissaan, mutta sen käyttöä on rajoittanut harva mittauspistetiheys (0,5 pistettä/m²). Kesällä 2020 tilanne muuttui merkittävästi, kun Maanmittauslaitos alkoi tuottamaan uutta, kymmenen kertaa tarkempaa Laserkeilausaineisto 5p -aineistoa, jossa nimensä mukaan on 5 pistettä/m². Museoviraston ja Oulun yliopiston LIDARK-hanke aloitti alkuvuodesta 2021 tutkimaan tämän tarkemman aineiston arkeologisia käyttömahdollisuuksia. Uusi aineisto mahdollistaa kohteiden ja arkeologisten ilmiöiden tarkan paikantamisen ja tarkkuutensa ansiosta myös mahdollisuuden tarkastella yksittäisten rakenteiden ominaisuustietoja. Esittelemme tässä artikkelissa lyhyesti Laserkeilausaineisto 5p:n käyttömahdollisuuksia kahden esimerkin kautta. Aineiston arkeologinen soveltaminen on vasta käynnistynyt ja kehitämme uusia menetelmiä ja lähestymistapoja. Tulevaisuudessa erilaisten ilmalaserkeilausaineistosta tunnistettavien kohteiden määrä maassamme tulee kasvamaan merkittävästi erityisesti vähän tutkituilla, syrjäisemmillä alueilla.

see all

Sammanfattning

Lantmäteriverket har framställt fritt tillgängligt flygburet laserskannat material under mer än tio år. Arkeologer har aktivt använt sig av materialet Laserskannat material 2008–2019 i sin forskning, men dess glesa mätpunktstäthet (0,5 punkter/m²) har begränsat dess användning. Sommaren 2020 ändrade situationen avsevärt, då Lantmäteriverket började framställa det nya, tio gånger mer precisa Laserskannat material 5p-materialet, vars punkttäthet likt dess namn antyder är 5 punkter/m². Museiverkets och Uleåborgs universitets LIDARK-projekt började undersöka det mer precisa materialets användningsmöjligheter under början av år 2021. Det nya materialet möjliggör en precis platsbestämning av lokaler och arkeologiska fenomen, och tack vare dess precision är det även möjligt att granska informationen i enskilda strukturers egenskaper. I denna artikel presenterar vi kort användningsmöjligheterna av Laserskannat material 5p utgående från två exempel. Tillämpningen av materialet i arkeologiska syften har bara börjat, och vi utvecklar nya metoder och tillvägagångssätt. I framtiden kommer mängden lokaler i vårt land som är identifierbara i flygburet laserskannat material att växa avsevärt särskilt i avlägsna, sparsamt undersökta områden.

see all

Series: Muinaistutkija
ISSN: 0781-6790
ISSN-E: 2489-785X
ISSN-L: 0781-6790
Issue: 2
Pages: 2 - 16
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © 2021. Janne Ikäheimo, Oula Seitsonen ja Muinaistutkija. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.