University of Oulu

Suni, Hilkka; Kuha, Suvi; Salmela, Susanne; Kanste, Outi (2023). Hoitotyön johtajien kokemuksia muutoksen johtamisesta sairaalaorganisaatiossa COVID-19 pandemian aikana. Hoitotiede 35 (1), 78–91.

Hoitotyön johtajien kokemuksia muutoksen johtamisesta sairaalaorganisaatiossa COVID-19 pandemian aikana

Saved in:
Author: Suni, Hilkka1; Kuha, Suvi1; Salmela, Susanne2;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
2Pohjanmaan hyvinvointialue
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023041135824
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2023
Publish Date: 2024-03-01
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön johtajien kokemuksia muutoksen johtamisesta sairaalaorganisaatiossa COVID-19 pandemian aikana. Tutkimus toteutettiin laadullisena kuvailevana tutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastatteluina yhden keskussairaalan lähi- ja keskijohdossa työskenteleviltä hoitotyön johtajilta (n=20) kesä-lokakuussa 2021. Tutkimukseen valittiin hoitotyön johtajia, joiden työyksiköissä COVID-19 pandemia oli aiheuttanut muutoksia toiminnassa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä. Tulosten perusteella hoitotyön johtajien kokemukset muutoksen johtamisesta COVID-19 pandemian aikana muodostuivat yhteisöllisyyden ylläpitämisestä, muutosten ja päätöksenteon hallittavuudesta, johtamisen merkityksellisyydestä ja viestinnän toimivuudesta. Yhteisöllisyyden ylläpitämisessä merkittävänä tekijänä oli avoimuus. Työntekijöiden osallistaminen muutosprosessiin auttoi muutokseen sitoutumisessa. Muutosten ja päätöksenteon hallittavuudessa korostui muutosten ja päätösten nopea aikataulu. Päätösten tekemisessä ja niiden perusteluissa tiedon hyödyntäminen koettiin tärkeäksi. Johtamisen merkityksellisyyttä muutostilanteissa ilmensi sen monitahoisuus ja vaativuus. Viestinnän toimivuudessa korostui avoimen, selkeän ja jatkuvan informaation jakaminen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hoitotyön johtaminen koetaan erittäin merkitykselliseksi muutoksen läpiviemisessä ja onnistumisessa sairaalaorganisaatiossa. Johtamisen avoimuudella mahdollistetaan muutoksessa onnistuminen. Tuloksia voidaan hyödyntää muutos- ja poikkeustilanteiden johtamisessa sairaalaorganisaatiossa sekä johtajien koulutuksessa.
see all

Abstract

The purpose of the study was to describe the experiences of nurse managers in change management in a hospital organization during the COVID-19 pandemic. The study was carried out as a qualitative descriptive study. The data were collected in thematic interviews of nurse managers (n=20) working in frontline or middle management positions between June and October 2021 in one central hospital. Nurse managers selected to the study, led work units in which the COVID-19 pandemic had caused changes in operations. The data were analyzed by inductive content analysis. Based on the results, the experiences of nurse managers in change management during the COVID-19 pandemic were formed of maintaining communality, manageability of change and decision-making, meaningfulness of management, and functionality of communication. Openness was an important factor in maintaining communality. Involving employees in the change process helped them commit to the change. The fast schedule of change and decision-making was emphasized in manageability of change and decision-making. The utilization of information was important in making decisions and justifying them. Management was made relevant in situations of change by its complexity and demanding nature. The sharing of open, clear, and continuous information was emphasized in the functionality of communication. In conclusion, nursing management is perceived to be very important in successful change implementation and management in hospital organization. The openness in management enables the success of the change. The results can be utilized in the management of change and exceptional situations in the hospital organization, and in education of managers.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 35
Issue: 1
Pages: 78 - 91
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2023.