University of Oulu

Yli-Leppälä A, Hammarén M, Jarva E, Kanste O. 2023. Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien näkemyksiä omista osaamisvaatimuksista erikoissairaanhoidossa. Tutkiva Hoitotyö 21(1), 29–37.

Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien näkemyksiä omista osaamisvaatimuksista erikoissairaanhoidossa

Saved in:
Author: Yli-Leppälä, Annie1; Hammarén, Mira1; Jarva, Erika1;
Organizations: 1Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023052245756
Language: Finnish
Published: Fioca, 2023
Publish Date: 2024-03-30
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien näkemyksiä omista osaamisvaatimuksista erikoissairaanhoidossa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin yhdestä erikoissairaanhoidon organisaatiosta puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjiltä (n=10) syksyllä 2021. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Osaamisvaatimuksista muodostui kuusi pääkategoriaa: laaja-alainen asiantuntijuus terveydenhuollosta ja asiakkaista, digitaalisten ratkaisujen ja tiedonhallinnan osaaminen, kokonaisuuksia hallitseva johtamisosaaminen, vuorovaikutus ja verkosto-osaaminen, edistyksellinen uudistusasenne sekä optimistinen päättäväisyys digitaalisten terveyspalvelujen kehittämistyössä.

Päätelmät: Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjillä tulee olla yhdistettyä osaamista terveydenhuollosta ja informaatioteknologista. Heiltä edellytetään monipuolista tietämystä terveydenhuollosta ja sen digitaalisista ratkaisuista sekä taitoja johtaa, toimia erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa sekä tiedonhallinnan taitoja. Lisäksi heillä tulee olla uudistusmielistä ja päättäväistä asennetta kehittämistyöhön sekä talouden ja tuottavuusnäkökulman tuntemusta.

see all

Abstract

Digital health service developers’ perceptions of own competence requirements in specialized medical care

Aim: To describe the digital health service developers’ perceptions of own competence requirements in specialized medical care.

Data and methods: The data was collected from one specialized medical care organization through semi-structured individual interviews from digital health service developers (n=10) in autumn 2021. The data was analyzed using inductive content analysis.

Results: The competence requirements consist of six main categories: wide-ranging expertise from healthcare and customers, competence in digital entities and information management, leadership competence to manage entities, interaction and network skills, a progressive attitude towards reform, and optimistic determination in the development of digital health services.

Conclusions: Digital health service developers need the combined expertise in healthcare and information technology. They are required to have versatile knowledge of health care and its digital solutions and skills to lead, to act in various social networks, and information management skills. In addition, they must have a reform-minded and determined attitude to development work as well as knowledge of the economy and productivity perspective.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 21
Issue: 1
Pages: 29 - 37
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2022 Tutkiva Hoitotyö.