University of Oulu

Tuomikoski, K., Liljamo, P., Reponen, J., & Kanste, O. (2022). Digihoitopolkujen vaikutukset terveydenhuollon ammattilaisten toimintaprosesseihin erikoissairaanhoidossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 14(3), 326–338. https://doi.org/10.23996/fjhw.112648

Digihoitopolkujen vaikutukset terveydenhuollon ammattilaisten toimintaprosesseihin erikoissairaanhoidossa

Saved in:
Author: Tuomikoski, Kirsi1; Liljamo, Pia2; Reponen, Jarmo3,4;
Organizations: 1Research Unit of Nursing Science and Health Management, University of Oulu, Oulu, Finland
2Northern Ostrobothnia Hospital District, Oulu, Finland
3Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, University of Oulu, Oulu
4Medical Research Centre Oulu, Oulu University Hospital and University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023053050294
Language: Finnish
Published: Finnish Social and Health Informatics Association, 2022
Publish Date: 2023-05-30
Description:

Abstrakti

Terveydenhuollossa on käytössä entistä enemmän potilaiden omahoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja, jotka mahdollistavat aktiivisen osallistumisen omaan hoitoon. Omahoitopalvelujen lisääntyessä uudet sähköiset terveydenhuollon palvelut ovat myös osa ammattilaisten arkea, mikä vaikuttaa työhön ja työn sisältöön muuttaen ammattilaisten toimintaprosesseja. Terveydenhuollon ammattilaisten toimintaprosesseja tarkastellaan ammattilaisen ja potilaan välisenä vuorovaikutuksena sekä asiantuntijatyönä. Tutkimuksen kohteena on erikoissairaanhoidon omahoitopalvelu, Terveyskylän digihoitopolut. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata digihoitopolkujen vaikutuksia terveydenhuollon ammattilaisten toimintaprosesseihin erikoissairaanhoidossa.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina neljässä yliopistollisessa sairaalassa digihoitopolkuja käyttäville ammattilaisille (n=11). Aineisto kerättiin kesän 2019 ja kevään 2020 aikana. Tiedonantajista suurin osa oli sairaanhoitajia (n=8). Muut tutkimukseen osallistuneet (n=3) toimivat lääkärinä, kuntoutusohjaajana ja ravitsemusterapeuttina. Aineiston analyysimenetelmänä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi.

Tulokset osoittavat digihoitopolkujen vaikuttaneen terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden väliseen yhteistyöhön muuttamalla potilaan ja ammattilaisen välistä vuorovaikutusta sekä lisäämällä potilaan osallistamista. Potilaiden tuottama tieto digihoitopoluilla mahdollisti uudella tavalla valmistelevan toiminnan ennen vuorovaikutustilannetta. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävien luonne muuttui. Toimintaprosessit monipuolistuivat ja työn tekeminen uudistui, kun työssä voitiin käyttää uusia menetelmiä. Tulosten perusteella ammattilaisten osaaminen kehittyi ja työtehtävien osaamistarpeet uudistuivat. Digihoitopolkujen arvioitiin lisäävän ajankäytön suunnitelmallisuutta, kun työnjako muuttui ja työajan käyttö tehostui.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että digihoitopolut muuttivat terveydenhuollon ammattilaisten toimintaprosesseja. Toimintaprosesseissa muuttuivat ammattilaisen ja potilaan välinen vuorovaikutus ja toteutettavien tehtävien luonne. Työnjako ja työajan käyttö tehostuivat. Tuloksia voidaan hyödyntää sähköisiä terveyspalveluja suunniteltaessa.

see all

Series: Finnish Journal of eHealth and eWelfare
ISSN: 1798-0798
ISSN-E: 1798-0798
ISSN-L: 1798-0798
Volume: 14
Issue: 3
Pages: 326 - 338
DOI: 10.23996/fjhw.112648
OADOI: https://oadoi.org/10.23996/fjhw.112648
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
217 Medical engineering
Subjects:
Copyright information: © 2022 Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Published under a CC BY 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/