University of Oulu

Kellokumpu, V., & Säynäjäkangas, J. (2023). Pääoma hakkuuaukealla: Kuitupuukapitalismi metsätalouden tendenssinä. Alue Ja Ympäristö, 51(2), 21–45. https://doi.org/10.30663/ay.120651

Pääoma hakkuuaukealla : kuitupuukapitalismi metsätalouden tendenssinä

Saved in:
Author: Kellokumpu, Ville1; Säynäjäkangas, Janne2
Organizations: 1Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023061656060
Language: Finnish
Published: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, 2022
Publish Date: 2023-06-16
Description:

Abstract

Metsien hiilensidonta on keskeinen kysymys ekologisessa siirtymässä, ja metsäekologioiden ja biodiversiteetin tilaa olisi kohennettava kiireisesti. Toisaalla metsäresurssien odotetaan toimivan materiaalisena pohjana uudelle vihreän kasvun biotaloussyklille. Samalla metsäteollisuuden kannattavuus on laskussa ja sen materiaalinen läpivirtaama on kasvanut. Tähän tilanteeseen johtaneita kehityskulkuja selitetään tässä artikkelissa kuitupuukapitalismiksi kutsumamme metsätalouden tendenssin avulla. Tarkastelemme kuitupuukapitalismia James C. Scottin luettavuuden (legibility) käsitteen sekä voiton suhdeluvun laskutendenssin teorian kautta. Esitämme historiallisen tarkastelun pohjalta, että kurittomien luonnonmetsien korvaaminen yksinkertaisemmilla tasaikäisrakenteisilla kasvatusmetsiköillä oli keskeinen keino metsien saattamisessa pääomasuhteen piiriin. Samalla tämä prosessi loi olosuhteet kehityskululle, jossa kuitupuu ohitti tukin metsäteollisuuden keskeisenä resurssina. Selitämme tätä kehityskulkua erityisesti marxilaisen kriisiteorian voiton suhdeluvun laskutendenssin avulla. Käytämme voiton suhdeluvun laskutendenssiä selittämään myös massa- ja paperiteollisuuden materiaalisen intensiteetin kasvua taloudellisen kannattavuuden laskiessa. Kapitalistisilla tuotantoprosesseilla on taipumus kytkeytyä tiettyihin lisäarvon luomisen kannalta hyödyllisiin resursseihin. Kuitupuulla on kapitalistisen tuotantoprosessin resurssina kaksi rakenteellista kilpailuetua verrattuna tukkipuuhun: ominaisuudettomuus ja parempi ajallinen mukautuvuus pääoman aikaan. Nämä rakenteelliset seikat mahdollistavat nopeamman tuotannon intensiteetin kasvattamisen. Kuitupuukapitalismin käsite auttaa hahmottamaan suomalaisen metsäpolitiikan nykytilaa luonnehtivia ristiriitoja ja umpikujia. Se auttaa ymmärtämään, miksi massa- ja paperiteollisuuden taloudelliset intressit määrittelevät niin vahvasti metsien käyttöä, ja miksi näitä taloudellisia intressejä on yhä vaikeampi yhteensovittaa muiden metsille asetettujen yhteiskunnallisten ja ekologisten tarpeiden kanssa.

see all

Series: Alue ja ympäristö
ISSN: 1235-4554
ISSN-E: 2242-3451
ISSN-L: 1235-4554
Volume: 51
Issue: 2
Pages: 21 - 45
DOI: 10.30663/ay.120651
OADOI: https://oadoi.org/10.30663/ay.120651
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 519 Social and economic geography
Subjects:
Copyright information: © 2022 Ville Kellokumpu, Janne Säynäjäkangas. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/