University of Oulu

Sirkiä, A., Björkman, J., Ilomäki, R. & Pohjosenperä, T. (2023). Selvitys toimenpiteistä yhdistettyjen kuljetusten käynnistymisen mahdollistamiseksi. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 9/2023. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Selvitys toimenpiteistä yhdistettyjen kuljetusten käynnistymisen mahdollistamiseksi

Saved in:
Author: Sirkiä, Ari; Björkman, Juho; Ilomäki, Riku;
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023081495557
Language: Finnish
Published: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, 2023
Publish Date: 2023-08-14
Description:

Tiivistelmä

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne12) ja fossiilittoman liikenteen tiekartassa on tunnistettu tarve selvittää mahdollisuudet, tarpeet ja edellytykset yhdistettyjen kuljetusten uudelleen käynnistämiselle Suomessa. Tämän selvityksen tarkoituksena oli määrittää konkreettisia toimenpiteitä yhdistettyjen kuljetusten käynnistämisen mahdollistamiseksi Suomessa. Työssä painotettiin erityisesti toimintakonseptin laatimista yhteistyössä potentiaalisten kuljetusoperaattoreiden (maantie ja rautatie), niiden asiakkaiden sekä valikoitujen viranomaisten kanssa. Oleellista yhdistettyjen kuljetusten toteutumiselle on kuljetusten antajien (kauppa, teollisuus) tarpeiden ja logistiikkapalveluiden tarjoajien mahdollisuuksien yhteensovittaminen liiketoiminnallisesti kestävällä tavalla. Toimintakonseptiin pohjautuen esitettiin jatkokehitettävä yhdistettyjen kuljetusten pilotti ja tarvittavat toimet pilotin toteuttamiseksi.

Yhdistettyihin kuljetuksiin soveltuvaa junavaunukalustoa on nykyisin rajallisesti Suomessa, mutta optimaalista vaunukalustoa ei, eikä se ole vapaasti käyttöön otettavissa muiden asiakastarpeiden johdosta. Uudet junavaunutyypit mahdollistaisivat kansallisten suurimpien mittojen mukaisten kuormatilojen käytön yhdistetyissä kuljetuksissa, mutta tämä edellyttää merkittäviä investointeja junavaunukalustoon.

Yhdistettyjen kuljetusten pilotoitavat yhteysvälit rajautuivat nykyisten rautatieliikenteen yhdistelyihin kuljetuksiin soveltuvien junakuormauspaikkojen perusteella Oulu-Vuosaaren satama yhteydeksi, jota liikennöitäisiin säännöllisesti kaikkina päivinä yhtenäisenä junarunkona, eikä järjestelytyötä lähtö- ja määräpään välillä tehdä. Vaunuryhmässä olisi 20−30 junavaunua, jolloin kuljetuskapasiteetti olisi vähintään 80 TEU:ta yhdessä lähdössä.

Yhdistetyissä kuljetuksissa kuljetetaan standardimittaisia vaihtokuormatiloja, kontteja ja puoliperävaunuja. Junavaunut kuormataan nostoina. Konseptissa hyödynnetään muiden logistiikkapalveluita tuottavien tai kaupan ja teollisuuden omia tiloja tai terminaaleja. Raideliikenneliikennöitsijän rooli on tuottaa vetopalvelut lähtö- ja määräpään liikennepaikan välillä, jolloin sillä on selkeä rooli kuljetusketjun junarunkokuljetuksessa.

Yhdistetyt kuljetukset kilpailevat muiden kuljetusmuotojen kanssa yhteysvälin kuljetuksista joko kokonaan tai on kombinaatioina nykyisten kuljetusvaihtoehtojen kanssa. Yhdistetyt kuljetukset luovat myös mahdollisuuden kasvattaa kuljetuskapasiteettia yhteysvälillä. Yhdistettyjen kuljetusten laajentaminen yhdestä yhteysvälistä laajemmaksi verkostoksi luo mahdollisuuden luonnolliselle tuotannon ja kuljetusten määrän kasvulle. Yhdistettyjen kuljetusten tulee muiden kuljetustapojen tavoin olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Kuljetusten käynnistämisen tukemiseksi voidaan kuitenkin tukea yksityisiä investointeja vääristämättä liikennemuotojen välistä kilpailutilannetta sekä luoda edellytyksiä yhdistetyille kuljetuksille mm. varmistamalle tarvittava ratakapasiteetti asiakastarpeisiin sovitetulle yhdistettyjen kuljetusten junaliikenteelle. Jatkotoimenpiteenä olisi suositeltavaa laatia yksityiskohtainen aikataulusuunnitelma yhdistettyjen kuljetusten junille välille Vuosaari–Oulu sisältäen tarkastelun aikataulurakenteesta ja ratakapasiteetin riittävyydestä.

Yhdistetyissä kuljetuksissa raskaiden kuljetusten sähköistäminen on luonnollista, sähköistetyn rataverkon kattaessa Suomen merkittävimmät teollisuuspaikkakunnat. Maantieliikenteessä pitkän matkan raskaiden kuljetusten sähköistäminen tulee viemään vielä useita vuosia. Kuljetusten aikaisilla ympäristövaikutuksilla on vaikutusta valmistavan teollisuuden ja kaupan päätöksiin ja ympäristöraportointiin sekä asiakkaiden mielikuvaan teollisuuden ympäristötietoisuudesta.

see all

Series: Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä
ISSN: 2669-8773
ISSN-E: 2669-8781
ISSN-L: 2669-8773
ISBN: 978-952-311-849-2
Issue: 9
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.