University of Oulu

Kauppi, V.-M., & Pettersson, H. (2023). John Deweyn reflektiivinen ajattelu ja nykyinen kriittisen ajattelun kasvatusideaali. Kasvatus & Aika, 17(1), 28–49. https://doi.org/10.33350/ka.119405

John Deweyn reflektiivinen ajattelu ja nykyinen kriittisen ajattelun kasvatusideaali

Saved in:
Author: Kauppi, Veli-Mikko1; Pettersson, Henri1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023081696922
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2023
Publish Date: 2023-08-16
Description:

Abstrakti

Kriittinen ajattelu on ollut jo vuosikymmeniä yksi aikamme keskustelluimmista kasvatuspäämää-ristä. Kriittisen ajattelun tunnuspiirteitä analysoineet tutkijat ovat määritelleet sen ilmiönä kaik-kien niiden henkisten taitojen ja asenteiden ryppääksi, jonka osatekijät saavat yksilön aktiivisesti ja menestyksekkäästi harjoittamaan perusteisiin nojaavaa uskomustenmuodostusta ja päätöksente-koa. Reflektiivinen ajattelu on puolestaan ilmiönä kriittisen ajattelun lähisukulainen, niin syntyhis-torialtaan kuin sisällöltäänkin. Huomion määrässä mitattuna se on sittemmin jäänyt kriittisen ajat-telun varjoon. Reflektiivisen ajattelun kasvatuspäämäärän esitteli viime vuosisadan alkupuolen amerikkalainen kasvatusfilosofi John Dewey, ja hänet nostetaan vakiintuneesti myös kriittisen ajattelun keskeiseksi varhaisvaikuttajaksi. Artikkelimme esittää, että vaikka pintapuolisesti de-weyläinen reflektiivinen ajattelu muistuttaa monin tavoin nykyaikaista kriittistä ajattelua, lähem-mässä vertailussa näiden ilmiöiden väliset erot kasvavat merkityksellisiksi. Ihanteellisen kriittisen ajattelijan toimintaa kuvataan alan tutkimuskirjallisuudessa tunnusleimallisesti tietoteoreettisten kriteerien ja loogisten säännöstöjen toteuttamisen kautta, jolloin tämä toiminta abstrahoituu teo-reettisena ilmiönä erilleen arkisesta elämismaailmastamme eräänlaiseksi ideaaliteoriaksi. Reflek-tiivinen ajattelija sen sijaan kuvaillaan Deweyn teoksissa normatiivisesti tavoiteltavana asiana, mutta ilman ideaaliteorioihin yhdistettyjä ongelmia. Artikkelissamme asetamme rinnakkain kriitti-sen ja reflektiivisen ajattelun, mikä voi auttaa tunnistamaan ja ylittämään kriittisen ajattelun kas-vatustavoitteen ongelmakohtia.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 17
Issue: 1
Article number: 28
DOI: 10.33350/ka.119405
OADOI: https://oadoi.org/10.33350/ka.119405
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2023 Kasvatus & Aika. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/