University of Oulu

Tikkanen, S., Siira, H., & Lotvonen, S. (2023). Nucu™- hyvinvointialusta omaishoitajien ja ikääntyneiden omaishoidettavien elämänlaadun tukena . Gerontologia, 37(1), 53–67. https://doi.org/10.23989/gerontologia.116356 (Original work published 8. helmikuuta 2023)

Nucu™- hyvinvointialusta omaishoitajien ja ikääntyneiden omaishoidettavien elämänlaadun tukena

Saved in:
Author: Tikkanen, Suvi1,2; Siira, Heidi2; Lotvonen, Sinikka2
Organizations: 1Oulun kaupunki
2Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, GeroNursing Centre
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230824104423
Language: Finnish
Published: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2023
Publish Date: 2023-08-24
Description:

Abstrakti

Omaishoitoa on yhteiskunnassamme tärkeää kehittää ja tukea erilaisin palveluin, koska sen vaikutukset ovat inhimillisesti ja taloudellisesti merkittäviä. Erilaisten teknologioiden avulla voidaan tukea omaishoitotyötä sekä hoitajien ja hoidettavien toimintakykyä ja elämänlaatua. Tässä määrällisessä pilottitutkimuksessa käytettiin Nucu™-hyvinvointialustaa, johon ladattiin sisällöksi kotivoimistelua, rentoutusharjoitteita, musiikkia ja luonnonääniä. Tutkimuksessa kartoitettiin omaishoitajien (n=20) ja -hoidettavien (n=20) Nucu™-hyvinvointialustan käyttökokemusta neljän viikon intervention aikana. Lisäksi tarkasteltiin omaishoitajien elämänlaatua ennen ja jälkeen intervention sekä omaishoidettavien elämänlaatua intervention jälkeen. Tutkimusaineisto kerättiin omaishoitajilta EuroHIS-8-elämänlaatumittarin ja Nucu™-käyttökartoituskyselyn avulla. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tutkittavat käyttivät hyvinvointialustaa intervention aikana yhteensä 1 057 kertaa. Omaishoitajien elämänlaatu parani intervention aikana tilastollisesti merkitsevästi (p=0,048). Yli puolet omaishoitajista koki Nucu™-hyvinvointialustan tukeneen heidän omaa ja omaishoidettavien elämänlaatua. Hyvinvointialusta lisäsi osallistujien yhteisen toiminnan määrää. Omaishoitajat arvioivat, että hoidettavien mieliala ja vireystila paranivat kahdella kolmasosalla ja puolet heistä sai uutta sisältöä päivään. Tulokset vahvistavat aikaisempaa tutkimusta hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista parantaa ikääntyneiden elämänlaatua.

see all

Abstract

It is important to develop and support family caregiving in our society through various services, because its effects are humanly and financially significant. Various technologies can be used to support family caregiving and the functional ability and quality of life of caregivers and care recipients. This quantitative pilot study used Nucu™ wellness platforms loaded with home gymnastics, relaxation exercises, music, and natural sounds. The study mapped the experiences of caregivers (n=20) and care recipients (n=20) using the Nucu™ wellness platform during a four-week intervention. In addition, the quality of life of caregivers before and after the intervention and the quality of life of the care recipients after the intervention were examined. The data were collected from caregivers using the EuroHIS-8 instrument and the Nucu™ usage survey. The data were analyzed by statistical methods. Nucu™ wellness platforms were used a total of 1057 times during the intervention. The quality of life of caregivers improved statistically significantly during the intervention (p = 0,048). More than half of caregivers felt that the Nucu™ wellness platforms had supported their own and their care recipient’s quality of life. Nucu™ wellness platforms increased the number of joint activities of the participants. According to the caregivers, the mood and alertness of the care recipients improved by two-thirds and half received new content by the day. The results confirm previous research on the potential of welfare technology to have a positive impact on quality of life.

see all

Series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
ISSN-E: 0784-0039
ISSN-L: 0784-0039
Volume: 37
Issue: 1
Pages: 53 - 67
DOI: 10.23989/gerontologia.116356
OADOI: https://oadoi.org/10.23989/gerontologia.116356
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2023 Gerontologia. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/