University of Oulu

Karhulahti-Nordström, H., Hylkilä, K., Hammaren, M., Kääriäinen, M., Kivelä, K., Männikkö, N., Männistö, M., & Kanste, O. (2023). Terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien kokemukset IPC-menetelmäohjauksessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Hoitotiede, 35(3), 224-239.

Terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien kokemukset IPC-menetelmäohjauksessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Saved in:
Author: Karhulahti-Nordström, Henrika1; Hylkilä, Krista1; Hammarén, Mira1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
2Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
3MRC Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto
4Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Oulun alue
5Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
6Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Hyvinvointi ja kulttuuri
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230928137755
Language: English
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2023
Publish Date: 2024-09-26
Description:

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien kokemuksia IPC (interpersonal counseling) -menetelmäohjauksesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Tutkimus tuotti uutta tietoa terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen ja IPC-menetelmäohjauksen kehittämiseksi.

Tutkimus toteutettiin laadullisena, kuvailevana tutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla yhden suuren kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleviltä terveydenhoitajilta (n=9) ja psykiatrisilta sairaanhoitajilta (n=2) lokakuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Haastateltavat olivat osallistuneet IPC-koulutukseen, hyödyntäneet IPC-menetelmää työssään ja osallistuneet IPC-menetelmäohjaukseen. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien kokemuksia IPC-menetelmäohjauksesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kuvasivat 1) yhteisöllisyyden edistämiseen vaikuttavat tekijät menetelmäohjauksessa, 2) omien työtapojen kehittäminen menetelmäohjauksessa saatavien tietojen avulla, 3) menetelmäohjauksen vaikutukset työn mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen sekä 4) käytännön toteutuksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät menetelmäohjauksessa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että menetelmäohjaus on tarpeen uuden työmenetelmän implementoinnissa osaksi hoitotyötä. Tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen vahvistamisessa nuorten mielenterveyden edistämiseksi sekä IPC-koulutuksen ja menetelmäohjauksen kehittämisessä.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 35
Issue: 3
Pages: 224 - 239
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2023 Hoitotiede.