University of Oulu

Kuha, S., Xiong, E., Hammarén, M., Ylisirniö, M., Haverinen, J., Suominen, J., Leikas, J., & Kanste, O. (2023). Privacy protection, data security and protection in technology utilization in home care services for the older people: A survey study of managers. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 15(3), 338–352. https://doi.org/10.23996/fjhw.127242

Teknologian hyödyntämiseen liittyvä yksityisyydensuoja, tietoturva ja -suoja ikääntyneiden kotipalveluissa : kyselytutkimus johtajille

Saved in:
Author: Kuha, Suvi1; Xiong, Essi2; Hammarén, Mira1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulu
2Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu
3Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA), Oulun yliopistollinen sairaala, Oulu
4Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
5MRC Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto, Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230929137861
Language: Finnish
Published: Finnish Social and Health Informatics Association, 2023
Publish Date: 2023-09-29
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata johtajien näkemyksiä teknologian hyödyntämiseen liittyvästä yksityisyydensuojasta, tietoturvasta ja -suojasta, niihin liittyvistä haasteista ja ratkaisuista sekä teknologisten ratkaisujen hankkimatta jättämiseen liittyvistä tekijöistä ikääntyneiden kotipalveluissa.

Tutkimus on poikkileikkausasetelmassa tehty survey-tutkimus. Aineisto kerättiin syksyllä 2022 sähköisellä kyselyllä iäkkäiden kotipalvelujen johtajilta (n=68) viidestä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä ja viidestätoista kunnasta tai kaupungista eri puolilta Suomea. Kyselylomake sisälsi neljä strukturoitua ja kaksi avointa kysymystä. Aineisto analysoitiin kuvailevilla tilastomenetelmillä ja induktiivisen sisällön analyysin periaatteilla.

Tulosten mukaan teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa huomioidaan Digi-HTA-arviointien asioita tietoturvasta ja -suojasta pääasiallisesti hyvin, mutta tässä tunnistettiin myös kehitettävää. Johtajien arvioiden mukaan teknologian hankintaprosesseissa huomioidaan tietosuojaan liittyvät tekijät hyvin, ja prosesseihin on luotu tietoturvaan liittyvät kriteerit. Teknologisten ratkaisujen hankkimatta jättämiseen arvioitiin vaikuttavan erityisesti se, että ratkaisut eivät vastanneet asiakkaiden tarpeisiin tai niiden ei nähty tehostavan toimintaa. Johtajien näkemykset teknologian hyödyntämiseen liittyvän yksityisyydensuojan ja tietoturvan ja -suojan haasteista liittyivät toimintaympäristöön, digitaalisiin ratkaisuihin, toimintatapoihin ja osaamiseen sekä organisaation käytäntöihin haasteiden ehkäisyssä. Näiden haasteiden ratkaisuiksi nähtiin viestintä ja vuorovaikutus, yksityisyydensuojaa, tietoturvaa ja -suojaa koskevien prosessien määrittäminen sekä toimintatapojen muuttaminen ja osaamisen kehittäminen.

Yksityisyydensuojaan, tietoturvaan ja -suojaan liittyvien tekijöiden huomioiminen toteutuu ikääntyneiden kotipalveluissa pääasiallisesti hyvin, mutta toisaalta niihin liittyvät haasteet koetaan moninaisiksi. Tutkimuksessa tunnistettiin selkeä tarve koko henkilöstön laaja-alaiseen koulutukseen, konkreettisiin näyttöön perustuviin suosituksiin ja selkeisiin toimintaohjeisiin. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja tietoisen suostumuksen varmistamiseen.

see all

Abstract

The purpose of this study was to describe managers’ perceptions of privacy protection, data security and protection in technology utilization, related challenges, and solutions, and factors related not acquiring technological solutions in home care services for the older people.

This cross-sectional survey study was conducted by electronic survey in Autumn 2022. The data was collected from the managers of home care services (n=68) from five public social and healthcare joint municipal authorities and fifteen municipalities or cities located in different parts of Finland. The questionnaire included four structured and two open questions. The data was analyzed using descriptive statistical methods and the principles of inductive content analysis.

According to results, the issues raised by the Digi-HTA evaluations regarding data security and protection are mainly adequately considered when implementing technological solutions, but areas for development were also identified. According to managers’ evaluations, factors related to data protection are adequately considered in the technology acquisition processes, and criteria related to data security have been created for the processes. Not acquiring technological solutions was estimated to be especially influenced by the fact that the solutions did not meet the clients’ needs or were not seen to make operations more efficient. The managers’ perceptions of the challenges of privacy protection and data security and protection in technology utilization, were related to the operating environment, digital solutions, procedures, competence, and the organization’ practices in the prevention of challenges. The solutions to these challenges were seen as communication and interaction, defining processes of privacy protection, data security and protection, changing procedures, and developing competence.

Taking account of factors related to privacy protection, data security and protection is mainly adequately implemented in home care services, though the challenges associated with them are perceived as diversified. The research identified a clear need for comprehensive training of all personnel, concrete evidence-based recommendations, and clear instructions of procedures. Particularly, attention should be paid to realizing the older people’s right to self-determination and ensuring informed consent.

see all

Series: Finnish Journal of eHealth and eWelfare
ISSN: 1798-0798
ISSN-E: 1798-0798
ISSN-L: 1798-0798
Volume: 15
Issue: 3
Pages: 338 - 352
DOI: 10.23996/fjhw.127242
OADOI: https://oadoi.org/10.23996/fjhw.127242
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Funding: Osoitamme kiitokset KARITA-hankkeen toimijoille ja rahoittajalle (STM, no. 5500M-SOTE.0006.01) sekä tutkimukseen osallistuneille.
Copyright information: Copyright (c) 2023 Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Published under a CC BY 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/