University of Oulu

Eskola, H., Kuivila, H-M., Kääriäinen, M., Koskimäki, M., Koskinen, M. & Mikkonen, K. (2022). Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien kokemukset innovaatio- ja ennakointiosaamisesta. Hoitotiede 34(3), 183-194.

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien kokemukset innovaatio- ja ennakointiosaamisesta

Saved in:
Author: Eskola, Helena1; Kuivila, Heli-Maria1; Kääriäinen, Maria1,2;
Organizations: 1Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Oulun yliopistollinen sairaala
3Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
4Åbo Akademi Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231018140540
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2022
Publish Date: 2023-10-18
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, minkälaiseksi sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajat kokevat innovaatio- ja ennakointiosaamisensa. Tutkimusaineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluina osana TerOpe-hanketta kevään 2018 aikana soteku-opettajilta (n= 36), jotka työskentelivät suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella soteku-opettajien innovaatio- ja ennakointiosaaminen koettiin moniulotteiseksi osaamiseksi, joka koostui tutkimustiedon hyödyntämisestä ja levittämisestä, hanke- ja projektiosaamisesta, muutokseen sopeutumisen osaamisesta sekä työelämän kehittämisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hanke- ja projektiosaamisen sekä muutokseen sopeutumisen osaamisen kehittäminen koettiin tarpeelliseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää terveystieteiden opettajankoulutuksessa sekä soteku-opettajien innovaatio- ja ennakointiosaamisen kehittämisessä. Soteku-opettajien innovaatio- ja ennakointiosaamista voidaan kehittää muun muassa lisäämällä soteku-opettajien osaamista nopeasti muuttuvan todellisuuden hahmottamisessa sekä projekteissa toimimisessa.

see all

Abstract

The aim of this research was to describe how the educators in social, health care and rehabilitation fields perceive their innovation and foresight competence. The research data was gathered by focus group interviews as a part of the TerOpe project during Spring 2018. Interviewed social and health care and rehabilitation educators (n=36) worked in Finnish universities and universities of applied sciences. The data was analyzed using inductive content analysis.

Based on the results, the innovation and foresight competence of the social and health care and rehabilitation educators were perceived as multidimensional competence. It was consisting of the exploitation and dissemination of research data, competence in project management, competence in adapting to change, developing working life and influencing society. The interviewed educators felt necessity to develop the project expertise and competence in adapting to change. The results can be utilized in teacher education of health sciences and in developing the innovation and foresight competence of social and health care and rehabilitation educators. Social, health care and rehabilitation educators’ expertise in innovation and foresight can be developed, for example, by increasing their competence in perceiving rapidly changing reality and working in projects.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 34
Issue: 3
Pages: 183 - 194
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2022 Hoitotiede.