University of Oulu

Heikkinen, H., Rauhala, A., Niemi-Murola, L., Welling, M. & Alahuhta, S. (2023). Potilasturvallisuuteen liittyvät asenteet ja käsitykset muodostuvat lääketieteen opiskelijoilla jo varhain. Suom Lääkäril 2023;78:e35095. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/potilasturvallisuuteen-liittyvat-asenteet-ja-kasitykset-muodostuvat-laaketieteen-opiskelijoilla-jo-varhain/

Potilasturvallisuuteen liittyvät asenteet ja käsitykset muodostuvat lääketieteen opiskelijoilla jo varhain

Saved in:
Author: Heikkinen, Hertta1; Rauhala, Auvo2,3; Niemi-Murola, Leila4,5;
Organizations: 1Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
2Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue
3Åbo Akademi, Vaasa
4Helsingin yliopisto, anestesiologian ja tehohoidon yksikkö
5Hus Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito
6Potilasvakuutuskeskus
7Mehiläinen
8Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231020140785
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2023
Publish Date: 2023-10-20
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Potilasturvallisuuden kehittäminen edellyttää työelämään siirtyvien opiskelijoiden asenteisiin vaikuttamista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä, tietoja ja asenteita oli potilasturvallisuudesta.

Menetelmät: Vuosina 2016–2018 Oulun lääketieteellisen tiedekunnan kolmannen vuoden opiskelijat täyttivät vapaaehtoisen kyselylomakkeen, joka sisälsi 22 potilasturvallisuuteen liittyvää väittämää. Vastausvaihtoehdot olivat 1–5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Tulokset: Täytetyn lomakkeen palautti 153/417 (36,7 %) opiskelijaa. Heistä 96,7 % piti potilasturvallisuutta sekä avointa ilmapiiriä tärkeinä. 96,1 % piti virheitä väistämättöminä, ja 73,4 % ajatteli lääkärien toiminnan voivan vaikuttaa virheiden syntyyn. Opiskelijoista 96,7 % aikoi työskennellä huolellisemmin virheen tapahduttua. Varhaisen potilasturvallisuuteen liittyvän opetuksen suurempi määrä oli yhteydessä myönteisiin asenteisiin potilasturvallisuutta kohtaan.

Päätelmät: Opiskelijoiden asenteet näyttävät kehittyneen prekliinisessä vaiheessa ilman tietoista opetusta. Opetuksen suunnittelussa tulee panostaa pitkällä aikavälillä tapahtuvaan jatkuvaan oppimiseen opintojen alusta lähtien.

see all

Abstract

Medical students’ knowledge and perceptions about patient safety develop in the preclinical years

Background: To improve patient safety culture, the attitudes of graduating medical students need to be influenced. The purpose of this study was to find out what kind of perceptions, attitudes and knowledge medical students had about patient safety before they received education on the subject.

Methods: From 2016 to 2018, third-year medical students from the University of Oulu filled in a voluntary questionnaire consisting of 22 questions related to patient safety. All survey questions utilized a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).

Results: The questionnaire was returned by 153 of 417 students (36.7%). Evaluation of the questionnaires showed that 96.7% of students considered patient safety and an open workplace environment to be important, 96.1% thought errors were inevitable, 73.4% thought that doctors were able to prevent medical errors by their own actions at work, and 96.7% of students planned to pay more attention at work after having experienced medical errors. There was a positive correlation between received patient safety education and positive attitudes towards patient safety.

Conclusions: The findings of this study suggest that medical students’ attitudes towards patient safety develop before they receive education about the subject in their clinical studies. Continuous learning about patient safety should be emphasized in teaching throughout medical school, and it should be considered when developing new curricula.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 78
Issue: 11-12
Article number: e35095
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti.